Faglig voldgiftskendelse af 8. december 2004. Statsansatte med lang anciennitet ringere beskyttet mod opsigelse end privatansatte

En faglig vold­gift med 3 højeste­rets­dom­mere som opmænd har den 8. decem­ber 2004 taget stil­ling til, om statsan­satte med høj ancien­ni­tet nyder samme beskyt­telse mod opsi­gelse, som følger af prak­sis fra Afske­di­gel­sesnæv­net på LO/DA områ­det. På det private område er medar­bej­dere med 25 års ancien­ni­tet beskyt­tet på den måde, at virk­som­he­den har bevis­byr­den for, at det var påkræ­vet at afske­dige medar­bej­de­ren med høj ancien­ni­tet frem for en medar­bej­der med væsent­lig lavere ancien­ni­tet. Vold­gif­ten fast­slår, at denne regel ikke finder anven­delse på det stats­lige område. Det anfø­res, at den offent­lige arbejds­gi­ver ved udøvel­sen af skøn­net over, hvem af flere mulige medar­bej­dere, der skal afske­di­ges ”er forplig­tet til også at inddrage soci­ale beskyt­tel­ses­hen­syn, herun­der også er forplig­tet til at tage ancien­ni­tets­mæs­sige hensyn”. Det anfø­res dog videre, at der ikke kan opstil­les en gene­rel regel om, ”at hensy­net til medar­bej­dere med lang ancien­ni­tet skal tillæg­ges afgø­rende vægt frem for andre nødven­dige hensyn” og der kan heller ikke opstil­les en regel om at arbejds­gi­ve­ren skal løfte bevis­byr­den for, ”at man ikke i stedet kunne have opsagt medar­bejde med bety­de­ligt kortere anciennitet”.

Nærmere oplys­nin­ger om vold­gift­sken­del­sen kan fås ved henven­delse til advo­kat Ulrik Jørgensen.