Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.02.2010

Fleksjobansættelse hos ikke-overenskomstdækket virksomhed skulle følge overenskomsten på området - arbejdsgiveren skulle efterbetale både arbejdsgiverens og medarbejderens eget pensionsbidrag

Elmer & Partnere

Retten i Roskildes dom af 2. februar 2010.


Faktum i sagen:

HK s medlem F var ansat i fleksjob hos en ikke-overenskomstdækket arbejdsgiver. F havde ikke fået overenskomstmæssige vilkår.


HK gjorde gældende, at F skulle have pensionsbidrag og 5 feriefridage i henhold til overenskomsten på området, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 72 stk. 1 og 2.


Arbejdsgiveren gjorde heroverfor bl.a. gældende, at hun ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, og at vilkåret om pension var fraveget med bindende virkning.


I forbindelse med etableringen af fleksjobansættelsen var HK ikke inddraget i behandlingen af fleksjobbet, og overenskomstforhold blev ikke drøftet, hverken mellem kommunen og arbejdsgiveren eller F.


Ansættelseskontrakten havde et punkt til angivelse af hvilken overenskomst der gjaldt for ansættelsen.


Der var intet om overenskomst i ansættelsesbeviset. Der var heller ikke krydset af i punkterne om pension i ansættelsesbeviset. For så vidt angik overarbejde var der sat kryds i punktet, at overarbejde skulle betales i henhold til overenskomst.


Efter cirka 7 års ansættelse fik medlemmet et andet job hos en dyrlæge, hvor hun modtog pension. Hun vendte dog tilbage til arbejdsgiveren efter en uge. Efter at medlemmet vendte tilbage til jobbet, forklarede hun, at hun ville have pension, fordi det havde hun haft i den anden ansættelse. Det nægtede arbejdsgiveren imidlertid.


Rettens begrundelse og resultat:

Retten lagde til grund, at § 72, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke har haft til hensigt at afskære fra indgåelse af ansættelsesaftaler på andre vilkår end dem, der ville være gældende i tilfælde af, at virksomheden var overenskomstdækket.


Retten konkluderede bl.a. under henvisning til oplysningerne i ansættelseskontrakten, at det ikke var tilstrækkeligt bevist af arbejdsgiveren, at medlemmet i sit fleksjob var ansat på vilkår, der fraveg dem, der ville være gældende i tilfælde af, at virksomheden var overenskomstdækket, hvorfor medlemmet blev tilkendt pensionsbidrag efter overenskomsten.


Da det beroede på sagsøgtes forhold, at F s eget pensionsbidrag ikke var indeholdt i lønnen, skulle sagsøgte også betale lønmodtagerbidraget.


F havde uden indsigelse fortsat sin ansættelse på uændrede vilkår efter sin genansættelse i juli 2007 og havde derfor fortabt sit krav fremadrettet, idet medlemmet havde accepteret ikke at få pension og feriefridage fra den tredje uge i juli 2007 frem til fratrædelsen.


Der blev tilkendt medlemmet et skønsmæssigt fastsat beløb på kr. 60.000,00, hvilket svarede til pensionsbidrag fra den 18. marts 2004 til den anden uge i juli 2007.


Dommen er ikke anket.


Elmer & Partneres vurdering:

Retten i Roskilde har med denne dom fastslået, at hovedreglen er, at overenskomsten på området også gælder i fleksjobansættelse i en ikke-overenskomstdækket virksomhed, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 72 stk. 1. og 2.


Retten i Roskilde er dernæst nået frem til, at der kan aftales en fravigelse af beskæftigelsesindsatslovens § 72, stk. 1 og 2. En sådan fravigelse kræver, at aftalen er klar og fremgår tydeligt af ansættelsesbeviset. Samtidig må der ikke være andre forhold i ansættelsesbeviset, der peger på, at overenskomsten alligevel er aftalt for ansættelsen. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse.


Da lønmodtageren i sagen får medhold, må det anses for tvivlsomt, hvor langt rækkevidden af den aftalefrihed som retten indrømmer parterne, reelt rækker. Når ordlyden af bestemmelsen tages i betragtning, må der være tale om en begrænset aftalefrihed, der næppe går ud over rammen for fravigelse af selve overenskomsten.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Julie Bjørn Hansen, der førte sagen for HK Danmark.


Flere nyheder
Om os