Fleksjobansættelse hos ikke-overenskomstdækket virksomhed skulle følge overenskomsten på området — arbejdsgiveren skulle efterbetale både arbejdsgiverens og medarbejderens eget pensionsbidrag

Retten i Roskil­des dom af 2. februar 2010.

Faktum i sagen:
HK s medlem F var ansat i fleksjob hos en ikke-overenskomstdækket arbejds­gi­ver. F havde ikke fået overenskomst­mæs­sige vilkår.

HK gjorde gældende, at F skulle have pensions­bi­drag og 5 feri­e­fri­dage i henhold til overenskom­sten på områ­det, jf. beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­vens § 72 stk. 1 og 2.

Arbejds­gi­ve­ren gjorde herover­for bl.a. gældende, at hun ikke var omfat­tet af en kollek­tiv overenskomst, og at vilkå­ret om pension var frave­get med bindende virkning.

I forbin­delse med etab­le­rin­gen af fleksjo­ban­sæt­tel­sen var HK ikke inddra­get i behand­lin­gen af fleksjob­bet, og overenskomst­for­hold blev ikke drøf­tet, hver­ken mellem kommu­nen og arbejds­gi­ve­ren eller F.

Ansæt­tel­ses­kon­trak­ten havde et punkt til angi­velse af hvil­ken overenskomst der gjaldt for ansættelsen.

Der var intet om overenskomst i ansæt­tel­ses­be­vi­set. Der var heller ikke kryd­set af i punk­terne om pension i ansæt­tel­ses­be­vi­set. For så vidt angik over­ar­bejde var der sat kryds i punk­tet, at over­ar­bejde skulle beta­les i henhold til overenskomst.

Efter cirka 7 års ansæt­telse fik medlem­met et andet job hos en dyrlæge, hvor hun modtog pension. Hun vendte dog tilbage til arbejds­gi­ve­ren efter en uge. Efter at medlem­met vendte tilbage til jobbet, forkla­rede hun, at hun ville have pension, fordi det havde hun haft i den anden ansæt­telse. Det nægtede arbejds­gi­ve­ren imidlertid.

Rettens begrun­delse og resultat:
Retten lagde til grund, at § 72, stk. 1 i lov om en aktiv beskæf­ti­gel­ses­ind­sats ikke har haft til hensigt at afskære fra indgå­else af ansæt­tel­ses­af­ta­ler på andre vilkår end dem, der ville være gældende i tilfælde af, at virk­som­he­den var overenskomstdækket.

Retten konklu­de­rede bl.a. under henvis­ning til oplys­nin­gerne i ansæt­tel­ses­kon­trak­ten, at det ikke var tilstræk­ke­ligt bevist af arbejds­gi­ve­ren, at medlem­met i sit fleksjob var ansat på vilkår, der fraveg dem, der ville være gældende i tilfælde af, at virk­som­he­den var overenskomst­dæk­ket, hvor­for medlem­met blev tilkendt pensions­bi­drag efter overenskomsten.

Da det bero­ede på sagsøg­tes forhold, at F s eget pensions­bi­drag ikke var inde­holdt i lønnen, skulle sagsøgte også betale lønmodtagerbidraget.

F havde uden indsi­gelse fort­sat sin ansæt­telse på uændrede vilkår efter sin genan­sæt­telse i juli 2007 og havde derfor fortabt sit krav fremad­ret­tet, idet medlem­met havde accep­te­ret ikke at få pension og feri­e­fri­dage fra den tredje uge i juli 2007 frem til fratrædelsen.

Der blev tilkendt medlem­met et skøns­mæs­sigt fast­sat beløb på kr. 60.000,00, hvil­ket svarede til pensions­bi­drag fra den 18. marts 2004 til den anden uge i juli 2007.

Dommen er ikke anket.

Elmer & Part­ne­res vurdering:
Retten i Roskilde har med denne dom fast­slået, at hoved­reg­len er, at overenskom­sten på områ­det også gælder i fleksjo­ban­sæt­telse i en ikke-overenskomstdækket virk­som­hed, jf. beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­vens § 72 stk. 1. og 2.

Retten i Roskilde er dernæst nået frem til, at der kan afta­les en fravi­gelse af beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­vens § 72, stk. 1 og 2. En sådan fravi­gelse kræver, at afta­len er klar og frem­går tyde­ligt af ansæt­tel­ses­be­vi­set. Samti­dig må der ikke være andre forhold i ansæt­tel­ses­be­vi­set, der peger på, at overenskom­sten alli­ge­vel er aftalt for ansæt­tel­sen. Arbejds­gi­ve­ren har bevis­byr­den for, at der er aftalt en fravigelse.

Da lønmod­ta­ge­ren i sagen får medhold, må det anses for tvivl­s­omt, hvor langt række­vid­den af den afta­le­fri­hed som retten indrøm­mer parterne, reelt rækker. Når ordly­den af bestem­mel­sen tages i betragt­ning, må der være tale om en begræn­set afta­le­fri­hed, der næppe går ud over rammen for fravi­gelse af selve overenskomsten.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Julie Bjørn Hansen, der førte sagen for HK Danmark.