fbpx

Folkemødedebat: Hvem hjælper syge og invalide, nu det offentlige ikke gør?

Jeg har i mit arbejde som advo­kat med speci­ale i soci­al­ret talrige gange mødt klien­ter, som har følt sig fanget og holdt for nar, da de ende­lig skulle gøre brug af de soci­ale ordnin­ger, de ofte via skat­te­bil­let­ten har været med til at finan­si­ere gennem mange år

Sådan skri­ver Niko­laj Niel­sen i sin kronik, der blev bragt i Poli­ti­ken sidste uge. I sin kronik sætter Niko­laj ord på de proble­mer, som han mener knyt­ter sig til, hvad han tilla­der sig at omtale som kollap­set af den offent­lige soci­ale sikring mod inva­li­di­tet og sygdom.

Her itale­sæt­ter Niko­laj beho­vet for en kollek­tiv soli­da­risk løsning, da det er urea­li­stisk at over­lade hånd­te­rin­gen af proble­met til det private forsikringsmarked.

Derfor forsø­ger Niko­laj igen­nem sin kronik at råbe de parter op, som reelt kan gøre noget ved problemerne.

Læs kronik­ken her.

En del af en vigtig debat

Kronik­ken kan ses som optakt til vores event på Folke­mø­det: Hvem hjæl­per syge og inva­lide, nu det offent­lige ikke gør?

Fredag den 17. juni kl. 10 vil debat­ten starte. Vi håber natur­lig­vis, at se så mange inter­es­se­rede som muligt.

Ved debat­ten vil advo­kat Niko­laj Niel­sen og part­ner Søren Kjær Jensen deltage. Deru­d­over vil Mona Striib, Næst­for­mand i FOA,  Anne Seier­sen, Under­di­rek­tør hos Forsik­ring & Pension,  Erik Simon­sen, Under­di­rek­tør hos Dansk Arbejds­gi­ver­for­e­ning samt Philip Flores, Jour­na­list ved Zetland deltage ved paneldebatten.