Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget ændrede regler om tabt arbejdsfortjeneste

Lovfor­sla­get L 136 med det ændrings­for­slag, der er nøje omtalt i vores nyhed af 29. april 2011, er nu vedta­get. De ændrede regler træder i kraft dagen efter kund­gø­relse i Lovti­dende, hvil­ket endnu ikke er sket, og gælder for skader, der indtræ­der efter den dato. Alle­rede indt­rå­dte skader behand­les efter de hidti­dige regler.

Vi har i flere nyhe­der rede­gjort for vores syns­punk­ter på både lovfor­sla­gets indhold og særligt tilbli­vel­ses­pro­ces­sen. At den nødven­dige ændring af loven nu er gennem­ført, så arbejds­ska­dede fort­sat har ret til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, så længe de modta­ger midler­ti­dig erstat­ning for tab af erhverv­sevne efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, ændrer ikke på kritik­ken. Det er særlig forka­ste­ligt, at ændrin­gerne kunne være gennem­ført for mere end et år siden, hvis ikke Justits­mi­ni­ste­riet havde ladet sig påvirke af forsik­rings­sel­ska­ber­nes ønsker om en for dem bedre retstilstand.

Der er stadig behov for at nedsætte en arbejds­gruppe, der kan se nærmere på reglerne, så det kan komme til at hænge bedre sammen, og på andre spørgs­mål vedrø­rende udmå­ling af personskadeerstatning.

Spørgs­mål om det nu vedtagne forslag kan rettes til Joachim Faber-Rod, Søren Kjær Jensen eller Karsten Høj.

Søren Kjær Jensen

Partner