Forældelsesloven er netop blevet ændret og betyder en klar forbedring af retsstillingen for personer med en erhvervssygdom, der først udvikler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdommen

Ændrin­gen af foræl­del­ses­lo­ven, der trådte i kraft 1. januar 2008, inde­bæ­rer med tilba­ge­vir­kende kraft fra den 1. januar 2011:

at der ikke gælder nogen abso­lut 30-årig foræl­del­ses­frist for krav på godt­gø­relse eller erstat­ning i anled­ning af en erhvervs­syg­dom, og

at sådanne krav alene vil være under­lagt den 5‑årige foræl­del­ses­frist i arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 36, stk. 3, som regnes fra den dag, hvor den skade­lidte bliver bekendt med sit krav (eller fra den dag, da vedkom­men­des mang­lende kend­skab til kravet kan tilreg­nes denne som groft uagtsomt).

Ændrin­gen bety­der altså, at der nu kan opnås godt­gø­relse og erstat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven for en erhvervs­syg­dom, uanset hvor mange år sygdom­men er om at udvikle sig — en klar og helt rime­lig forbed­ring af rets­stil­lin­gen for disse perso­ner. Den ændrede retstil­stand gælder for krav, der efter de hidti­dige regler ikke alle­rede var foræl­det inden den 1. januar 2011.

Even­tuel henven­delse om lovæn­drin­gen kan ske til advo­kat Karsten Høj eller advo­kat­fuld­mæg­tig Birgitte Filtenborg.

Birgitte Filtenborg

Advokat