Forældrepar idømt dagbøder og tortgodtgørelse for injurier overfor skolelærer

Den 9. juni 2005 afsagde Retten i Frede­riks­sund en dom i en injuri­esag, som en lærer havde anlagt mod et foræl­dre­par. Det pågæl­dende foræl­dre­par havde i en e‑mail til skole­in­spek­tø­ren skre­vet: ”Vi gjorde hende (lære­ren, min indfø­jelse) afslut­nings­vis opmærk­som på, at vi ikke ønsker, at hun skal jagte (deres søn), som hun jagtede hans fætter … fra 9. klasse.” Den pågæl­dende sigtelse var endvi­dere blevet udbredt til en anden af skolens lærere samt genta­get over for en kreds af foræl­dre. Retten lagde i sine præmis­ser vægt på, at udta­lel­sen om, at en lærer jagter en elev, fand­tes at være en sigtelse, der var egnet til at nedsætte lære­ren i andres agtelse. På baggrund heraf fastslog retten, at foræl­dre­par­ret havde over­t­rådt injuri­e­be­stem­mel­sen i straf­fe­lovens § 267. For denne over­træ­delse blev foræl­dre­par­ret hver idømt 8 dagbø­der á 200 kr., lige­som påstan­den blev morti­fi­ce­ret. I tillæg hertil skal foræl­dre­par­ret betale 5.000 kr. i tort­godt­gø­relse i medfør af erstat­nings­ansvars­lo­vens § 26.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Dommen viser, at der er græn­ser for, hvad en lærer skal finde sig i af udta­lel­ser fra borgere. Dommen er såle­des også egnet til at belyse, hvad en offent­lig ansat skal finde sig i, for så vidt angår udta­lel­ser fra borgere.

Nærmere oplys­nin­ger af dommen kan fås hos advo­kat Peter Breum.