Forhåndsafslag til kvindelig jobansøger koster 25.000,00 kr. — Principiel dom fra Højesteret

Virk­som­he­den T søgte gennem jobnet.af.dk 8 medar­bej­dere til deres lager. 2 stil­lin­ger var med henblik på fastan­sæt­telse og 6 som juleassistance.

En 27-årig kvinde med truck­cer­ti­fi­kat og erfa­ring fra lager­ar­bejde på virk­som­he­der af sammen­lig­ne­lig karak­ter søgte jobbet. Dagen efter fik hun dette svar på e‑mail: ”Tak for din ansøg­ning, men desværre må jeg give dig afslag, idet vore faci­li­te­ter ikke er til at have både kvin­der og mænd på arbejdspladsen”.

Virk­som­he­den beskæf­ti­ger ca. 500 medar­bej­dere. 80% er kvin­der. Det gælder også i leder­grup­pen. På lage­ret var udeluk­kende beskæf­ti­get mænd. Den kvin­de­lige leder, der sendte mailen har forkla­ret, at hun ikke kunne fore­stille sig, at nogen kvinde ville ønske at arbejde under de forhold de tilbød, og at hun troede, at man skulle tilbyde kvin­der og mænd sepa­rate toilet- og bade­fa­ci­li­te­ter. Ifølge arbejds­mil­jø­reg­lerne har kvin­der og mænd ikke krav på sepa­rate toilet- og bade­fa­ci­li­te­ter. Der er alene krav om, at de skal kunne anvende faci­li­te­terne hver for sig.

Ansø­ge­ren gik til HK, der på hendes vegne gjorde gældende, at der var tale om køns­diskri­mi­ne­ring i strid med lige­be­hand­lings­lo­vens § 2 og rejste krav om en godt­gø­relse herfor. Virk­som­he­den erkendte over­træ­del­sen og tilbød umid­del­bart efter HK’ henven­delse den kvin­de­lige ansø­ger job. På det tids­punkt var der gået 5 uger. Hun havde i den mellem­lig­gende tid fået et tilsva­rende job på en anden virk­som­hed og afslog derfor tilbud­det om ansæt­telse i virk­som­he­den. Hun havde i øvrigt ikke lyst til at arbejde for en virk­som­hed, der først havde givet hende afslag på grund af køn.

Parter­nes synspunkter:
HK gjorde gældende, at der skulle udmå­les en godt­gø­relse, der svarede til andre godt­gø­rel­ser inden­for lige­be­hand­lings­om­rå­det med særlig vægt på de godt­gø­rel­ser, der tilde­les medar­bej­dere, der bliver opsagt på grund af gravi­di­tet. Højeste­ret har i den såkaldte TDC dom slået fast, at godt­gø­rel­sen for afske­di­gelse på grund af gravi­di­tet under en meget kort ansæt­telse udmå­les til 6 måne­ders løn. I TDC-sagen havde en ansø­ger til et 6 måne­ders vika­riat ikke oplyst, at hun var gravid. Som følge af gravi­di­te­ten kunne hun kun arbejde 4 ud af de 6 måne­der. Da TDC blev bekendt hermed, blev vika­ren inden udlø­bet af 2. ansæt­tel­ses­må­ned opsagt. Det takse­rede Højeste­ret til en godt­gø­relse efter Lige­be­hand­lings­lo­ven på 6 måne­ders løn. Det kan være vanske­ligt at se forskel på beskyt­tel­ses­be­ho­vet for den medar­bej­der, der ikke bliver ansat i en fast tidsu­be­græn­set stil­ling, og for den medar­bej­der, der er påbe­gyndt arbejde, men som opsi­ges fra en kort midler­ti­dig ansæt­telse. HK henvi­ste videre til, at der på beslæg­tede områ­der kan opstå tilsva­rende problem­stil­lin­ger. Perso­ner, der er handi­cap­pede eller lider af anden sygdom, kan i medfør af helbreds­op­lys­nings­lo­ven og forskel­s­be­hand­lings­lo­ven tilken­des godt­gø­rel­ser, hvis de diskri­mi­ne­res af de årsa­ger. Virk­som­he­den gjorde gældende, at der var tale om en undskyl­de­lig uviden­hed om reglerne for toilet- og bade­fa­ci­li­te­ter, samt at det som udgangs­punkt var et misfor­stået hensyn til den kvin­de­lige ansø­ger, der gjorde, at hun fik forhånds­af­slag. Videre gjorde virk­som­he­den gældende, at man ved at tilbyde et job efter­føl­gende havde repa­re­ret på fejlen.

Domsto­le­nes vurdering:
Både Sø- og Handels­ret­ten og efter­føl­gende Højeste­ret tilkendte medar­bej­de­ren 25.000 kr. i godt­gø­relse. Højeste­ret anfø­rer i dommen: ”Ved fast­sæt­tel­sen af godt­gø­rel­sen finder Højeste­ret, at denne situ­a­tion ikke kan sidestil­les med de tilfælde, hvor en medar­bej­der afske­di­ges i strid med Lige­be­hand­lings­lo­ven. Højeste­ret finder, at godt­gø­rel­sen i en situ­a­tion som den fore­lig­gende som udgangs­punkt skal fast­sæt­tes til 25.000,00 kr. Der fore­lig­ger ikke omstæn­dig­he­der, som kan begrunde en fravi­gelse af dette udgangspunkt”.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Der er inden­for en kort peri­ode afsagt domme vedrø­rende ulov­lig video­over­våg­ning af en medar­bej­der; mang­lende fastan­sæt­telse på grund af reli­gi­øse forhold og denne sag med mang­lende ansæt­telse på grund af køn. I alle sager er domsto­lene nået frem til beta­ling af en godt­gø­relse på kr. 25.000,00. Dommene er afsagt af henholds­vis Sø- og Handels­ret­ten, Østre Lands­ret og Højeste­ret. Noget tyder derfor på, at domsto­lene mener, at kr. 25.000,00 er et passende beløb, når en lønmod­ta­ger skal have et plaster på såret i forbin­delse med diverse forskel­lig­ar­tede kræn­kel­ser. Formå­let med tilken­delse af en godt­gø­relse bør være, at kræn­kel­ser af denne art undgås for frem­ti­den. Derfor er det præven­tive hensyn det abso­lut væsent­lig­ste hensyn. I den sammen­hæng er et beløb på 25.000 kr. for lille. Virk­som­he­der af en stør­relse som den der var sagsøgt, vil ikke lade adfær­den påvirke af beta­ling af et beløb i den stør­relse. Ofte vil sager, hvor en person ikke opnår ansæt­telse på grund af usag­lig diskri­mi­ne­ring, ikke blive fore­lagt domsto­lene. Det er ganske enkelt for vanske­ligt at bevise over­træ­del­sen. Også i det lys er det ærger­ligt, at Højeste­ret ikke udmå­lte en højere godt­gø­relse. Gene­relt kan det være vanske­ligt at gennem­skue den indbyr­des sammen­hæng mellem godt­gø­rel­ser i ansæt­tel­ses­ret­lige sammen­hænge. Denne dom har ikke gjort det nemmere.

Dommen er afsagt af Højeste­ret den 29. januar 2008.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der førte sagen for HK.

Jacob Goldschmidt

Partner