Forsikringsselskab dømt til at betale fuld forsørgertabserstatning efter en færdselsulykke, hvor afdøde dokumenteret havde en høj alkoholpromille og spor af hash

Retten i Hille­rød har den 30. septem­ber 2010 afsagt dom om, at et forsik­rings­sel­skab skulle betale fuld forsør­gertab­ser­stat­ning til afdø­des efter­ladte børn, idet der ikke var ført bevis for, at afdø­des uagtsom­hed var af en så grov karak­ter, at der skulle ske nedsæt­telse af erstat­nin­gen efter færds­els­lo­vens § 101, stk. 2.

Ulyk­ken skete, da afdøde om natten var på vej hjem fra en fest, hvor han blev påkørt i indre by i Køben­havn og døde som følge af trafikulykken.

Vidnerne i retten forkla­rede, at afdøde blev påkørt, da han trådte ud bag en parke­ret vare­vogn, hvor han ca. 1 skridt ude på køre­ba­nen blev ramt af bilen, og at han forment­lig ikke så sig til siderne, inden han gik ud på vejen. Af obduk­tions­rap­por­ten frem­gik samti­dig, at afdøde på ulyk­ke­s­tids­punk­tet havde en alko­hol­pro­mille på ca. 2,0 i øjen­væ­ske samt spor efter hash.

Retten i Hille­rød fandt efter vidne­for­kla­rin­gerne at kunne lægge til grund, at afdøde forment­lig kun trådte 1 skridt ud på vejen, hvor­ef­ter han blev påkørt, og det var uagt­somt, men ikke af så grov karak­ter, at der skal ske nedsæt­telse af erstat­nin­gen efter færds­els­lo­vens § 101, stk. 2.

Kommen­ta­rer
Dommen viser efter vores opfat­telse, at der kræves endog en meget bety­de­lig udvist uagtsom­hed, før der kan ske nedsæt­telse af personska­de­er­stat­ning på grund af egen skyld opstået ved en færds­el­su­lykke. Det er ikke i sig selv nok, at den skadelidte/afdøde havde en høj alko­hol­pro­mille m.m., men tillige et krav, at forsik­rings­sel­ska­bet bevi­ser, at den høje alko­hol­pro­mille har været årsag til den uagtsomme adfærd.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kroer, sk@elmer-adv.dk, der førte sagen for de efter­ladte børn.