Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
29.04.2009

Første landsretsdom om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringsloven - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Vestre Landsret har 23. april 2009 afsagt dom i en sag mellem Danmarks Lærerforening og Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsen skal anerkende, at læreren F var “udsat for en psykisk tilskadekomst i form af et psykisk chok eller en psykisk reaktion, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven § 5, jf. § 6.”


Om sagen: 

Læreren F var i efteråret 2006 udsat for en tilskadekomst, da hun under sit arbejde på en specialskole for børn, der ikke rummes på en almindelig folkeskole, blev slået i ansigtet af en meget udad reagerende dreng under forsøg på at gelejde drengen ud af klassen. Ud over den umiddelbare fysiske skade pådrog hun sig et “efterfølgende psykisk chok”, hvilket blev anført i anmeldelsen.


På et senere stillet spørgsmål til egen læge om diagnosen angav egen læge, at F havde angstsymptomer, og at diagnosen efter hans opfattelse var ’posttraumatisk stress tilstand’ (PTSD).


Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afviste i første omgang overhovedet at anerkende hændelsen som en skade, hvilket førte til udtagelse af stævning mod Ankestyrelsen, der herefter traf en ny afgørelse, hvorefter skadens fysiske følger blev anerkendt, men ikke ”de beskrevne psykiske gener.”  Af afgørelsens begrundelse fremgik tillige, at hændelsen ikke “.. er egnet til at medføre udvikling af den i Lægeerklæring I stillede diagnose, posttraumatisk belastningsreaktion eller stresstilstand.”


Efter at have læst Ankestyrelsens lægekonsulents vurdering, hvoraf fremgik, hændelsen dog kunne give “… forbigående symptomer…” (af psykisk art), udtog Danmarks Lærerforening på ny stævning; og nu med påstand om, at Ankestyrelsen skulle anerkende en psykisk tilskadekomst, bl.a. under henvisning til, at det af forarbejderne til loven i 2003 blev anført om skadesbegrebet i den foreslåede ulykkesdefinition (personskade), at dette skadesbegreb – som hidtil – opfyldes ved beskedne lægelige krav: “Forbigående smerter, psykiske symptomer med videre vil opfylde denne betingelse.”


På intet tidspunkt gjorde F gældende, at hun havde pådraget sig PTSD, endsige at Ankestyrelsen skulle anerkende dette; men anførte tværtimod, at dette måtte afgøres under en senere udmåling.


Ankestyrelsen gjorde under retssagen bl.a. gældende; at “… landsretten ikke kan tage stilling til, om (F) fik andre psykiske følger af slaget, da Ankestyrelsen ikke har taget stilling til andet end diagnosen PTSD.”, og at F – hvis hun “… ikke mente, at hun led af PTSD, burde…have orienteret Ankestyrelsen herom, og hun kunne så have søgt sagen genoptaget på det grundlag.”


Landsretten fandt efter de lægelige erklæringer og F´s forklaring, at hun var udsat for ” en – i hvert fald forbigående – psykisk tilskadekomst i form af et psykisk chok eller en umiddelbar psykisk reaktion.” og at man “… ikke herved har taget stilling til, hvilke psykiske følger der præcist måtte være tale om … “.


KOMMENTAR:

1) Dommen er den første landsretsafgørelse om det ny ulykkesbegrebs forståelse, og sagen var på Ankestyrelsens foranledning begæret henvist til landsretten grundet dens principielle betydning. Dommen illustrerer efter vores opfattelse, at Ankestyrelsen (og Arbejdsskadestyrelsens) er for restriktive i deres praksis, således som vi søgte at belyse ved bl.a. vores gå-hjem-møde den 24. marts 2009.


2) Dommen belyser også, at Ankestyrelsen ikke har vundet gehør for sit synspunkt om at Ankestyrelsen skulle være berettiget til alene at afgøre sagen ud fra en diagnose, en læge har stillet, og således skulle kunne undlade at forholde sig til den skade og de gener, som rent faktisk er anmeldt.


Yderligere oplysninger om dommen – der kan ankes indenfor 8 uger – kan fås ved henvendelse til Advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for Danmarks Lærerforening.


Flere nyheder
Om os