Første landsretsdom om det nye ulykkesbegreb i arbejdsskadesikringsloven — Ankestyrelsen dømt

Vestre Lands­ret har 23. april 2009 afsagt dom i en sag mellem Danmarks Lærer­for­e­ning og Anke­sty­rel­sen, hvor­ef­ter Anke­sty­rel­sen skal aner­kende, at lære­ren F var “udsat for en psykisk tilska­de­komst i form af et psykisk chok eller en psykisk reak­tion, der er omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven § 5, jf. § 6.”

Om sagen: 
Lære­ren F var i efter­å­ret 2006 udsat for en tilska­de­komst, da hun under sit arbejde på en speci­alskole for børn, der ikke rummes på en almin­de­lig folke­skole, blev slået i ansig­tet af en meget udad reage­rende dreng under forsøg på at gelejde dren­gen ud af klas­sen. Ud over den umid­del­bare fysi­ske skade pådrog hun sig et “efter­føl­gende psykisk chok”, hvil­ket blev anført i anmeldelsen.

På et senere stil­let spørgs­mål til egen læge om diag­no­sen angav egen læge, at F havde angst­symp­to­mer, og at diag­no­sen efter hans opfat­telse var ’post­trau­ma­tisk stress tilstand’ (PTSD).

Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afvi­ste i første omgang over­ho­ve­det at aner­kende hændel­sen som en skade, hvil­ket førte til udta­gelse af stæv­ning mod Anke­sty­rel­sen, der heref­ter traf en ny afgø­relse, hvor­ef­ter skadens fysi­ske følger blev aner­kendt, men ikke ”de beskrevne psyki­ske gener.”  Af afgø­rel­sens begrun­delse frem­gik tillige, at hændel­sen ikke “.. er egnet til at medføre udvik­ling af den i Læge­er­klæ­ring I stil­lede diag­nose, post­trau­ma­tisk belast­nings­re­ak­tion eller stresstilstand.”

Efter at have læst Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lents vurde­ring, hvoraf frem­gik, hændel­sen dog kunne give “… forbi­gå­ende symp­to­mer…” (af psykisk art), udtog Danmarks Lærer­for­e­ning på ny stæv­ning; og nu med påstand om, at Anke­sty­rel­sen skulle aner­kende en psykisk tilska­de­komst, bl.a. under henvis­ning til, at det af forar­bej­derne til loven i 2003 blev anført om skades­be­gre­bet i den fore­slå­ede ulyk­kes­de­fi­ni­tion (personskade), at dette skades­be­greb — som hidtil — opfyl­des ved beskedne læge­lige krav: “Forbi­gå­ende smer­ter, psyki­ske symp­to­mer med videre vil opfylde denne betingelse.”

På intet tids­punkt gjorde F gældende, at hun havde pådra­get sig PTSD, endsige at Anke­sty­rel­sen skulle aner­kende dette; men anførte tvær­ti­mod, at dette måtte afgø­res under en senere udmåling.

Anke­sty­rel­sen gjorde under rets­sa­gen bl.a. gældende; at “… lands­ret­ten ikke kan tage stil­ling til, om (F) fik andre psyki­ske følger af slaget, da Anke­sty­rel­sen ikke har taget stil­ling til andet end diag­no­sen PTSD.”, og at F — hvis hun “… ikke mente, at hun led af PTSD, burde…have orien­te­ret Anke­sty­rel­sen herom, og hun kunne så have søgt sagen genop­ta­get på det grundlag.”

Lands­ret­ten fandt efter de læge­lige erklæ­rin­ger og F´s forkla­ring, at hun var udsat for ” en — i hvert fald forbi­gå­ende — psykisk tilska­de­komst i form af et psykisk chok eller en umid­del­bar psykisk reak­tion.” og at man “… ikke herved har taget stil­ling til, hvilke psyki­ske følger der præcist måtte være tale om … “.

KOMMENTAR:
1) Dommen er den første lands­rets­af­gø­relse om det ny ulyk­kes­be­grebs forstå­else, og sagen var på Anke­sty­rel­sens foran­led­ning begæ­ret henvist til lands­ret­ten grun­det dens prin­ci­pi­elle betyd­ning. Dommen illu­stre­rer efter vores opfat­telse, at Anke­sty­rel­sen (og Arbejds­ska­desty­rel­sens) er for restrik­tive i deres prak­sis, såle­des som vi søgte at belyse ved bl.a. vores gå-hjem-møde den 24. marts 2009.

2) Dommen bely­ser også, at Anke­sty­rel­sen ikke har vundet gehør for sit syns­punkt om at Anke­sty­rel­sen skulle være beret­ti­get til alene at afgøre sagen ud fra en diag­nose, en læge har stil­let, og såle­des skulle kunne undlade at forholde sig til den skade og de gener, som rent faktisk er anmeldt.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om dommen — der kan ankes inden­for 8 uger — kan fås ved henven­delse til Advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for Danmarks Lærerforening.

Søren Kjær Jensen

Partner