Borger tilkendt førtidspension med tilbagevirkende kraft

Retten i Odense har ved dom af 19. februar 2016 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse om, at en ansø­ger ikke var beret­ti­get til førtids­pen­sion på det fore­lig­gende grundlag.

Elmer og Part­nere bistod den nu 62 årige mand, der fik afslag på førtids­pen­sion. Med dommen har han nu fået medhold i, at han har ret til førtids­pen­sion med virk­ning fra tids­punk­tet for kommu­nens afslag på det fore­lig­gende grund­lag den 26. marts 2014, og dermed at det var doku­men­te­ret, at hans arbejd­s­evne var varigt og væsent­ligt nedsat i et sådan omfang, at han ikke kunne blive selvforsørgende.

Sagens omstæn­dig­he­der
Sagen vedrørte en mand (ansø­ge­ren), som var uddan­net reproko­pist i 1976. Fra 1985 til 1996 var han medi­cin­stu­de­rende, men færdig­gjorde ikke studiet. I 2000 blev han uddan­net maskin­tek­ni­ker, men kunne ikke finde ansæt­telse efter­føl­gende. Han arbej­dede derfor i 3 måne­der på Lego i Billund, og i 2003 arbej­dede han i ca. 12 måne­der på et syge­hus­a­po­tek. I 2009 og 2010 var han i akti­ve­ring i 3 måne­der. Siden havde ansø­ge­ren stået uden for arbejds­mar­ke­det. Han havde været på kontant­hjælp siden 2005, hvor hans dagpen­ge­ret ophørte.

Ansø­ge­ren var diag­no­sti­ce­ret med en psykisk lidelse i form af skizoid person­lig­heds­for­styr­relse og angst, lige­som han led af lunge- og rygpro­ble­mer og søvnapnø med svære forstyr­rel­ser af søvnen.

Ansø­ge­ren var igen­nem et længere sags­be­hand­lings­for­løb i Odense Kommune, hvor han blandt andet deltog i afkla­rings­for­løb i forå­ret 2013 ved REVA-Huset og igen i efter­å­ret 2013 i prak­tik­for­løb i en fodbold­klub samt et utal af behand­lings­for­løb og under­sø­gel­ser hos læger og psyki­a­tere for både hans fysi­ske og psyki­ske lidel­ser. En speci­al­læge i psyki­a­tri vurde­rede på kommu­nens anmod­ning i april 2013, at det ikke var sand­syn­ligt, at der ville kunne afdæk­kes en arbejd­s­evne, der ville mulig­gøre funk­tion på det ordi­nære arbejds­mar­ked end ikke i et fleksjob. En anden psyki­a­ter tilslut­tede sig dette ved i april 2013 at konklu­dere, at ansø­ge­rens funk­tions­ni­veau var så lavt, at erhverv­sev­nen reelt ikke var til stedet.

Alli­ge­vel mente Odense Kommune, at der var behov for en fornyet arbejds­prøv­ning med henblik på udvik­ling af ansø­ge­rens arbejd­s­evne – dette på trods af at senest arbejds­prøv­ning havde vist en ugent­lig arbejd­s­evne på 70–90 minutter.

På den baggrund ansøgte den da 60 årige mand om førtids­pen­sion på det fore­lig­gende grund­lag, hvil­ket Odense Kommune meddelte afslag på i afgø­relse af 26. marts 2014 med den begrun­delse, at det ikke var tilstræk­ke­ligt doku­men­te­ret, at arbejd­s­ev­nen var nedsat i forhold til ethvert erhverv.

Afgø­rel­sen blev påkla­get til Anke­sty­rel­sen, som stad­fæ­stede kommu­nens afgø­relse med den begrun­delse, at: ”det ikke er doku­men­te­ret, at din arbejd­s­evne på tids­punk­tet for kommu­nens afgø­relse var varigt nedsat i et sådant omfang, at det var udeluk­ket, at du kunne blive selv­for­sør­gende ved indtægts­gi­vende arbejde. Vi vurde­rer endvi­dere, at der er behov for en yder­li­gere og længe­re­va­rende afkla­ring af din arbejd­s­evne. Først heref­ter kan kommu­nen tage stil­ling til dine frem­ti­dige mulig­he­der på arbejds­mar­ke­det.

Retten i Odense dømte Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at ansø­ge­ren havde ret til førtids­pen­sion med virk­ning fra tids­punk­tet for kommu­nens afgø­relse den 26. marts 2014 og tilsi­de­satte dermed Anke­sty­rel­sens afgørelse.

Retten lagde blandt andet vægt på, at ansø­ge­ren havde taget flere uddan­nel­ser, men i en lang årrække ikke havde haft tilknyt­ning til arbejds­mar­ke­det, lige­som han i et meget lang­va­rigt forløb havde været forsøgt reva­li­de­ret, og at hans arbejd­s­evne havde været afprø­vet gennem flere forløb, hvoraf det senest havde vist en arbejd­s­evne på 1½ time om ugen. Samti­dig lagde retten vægt på, at læger og psyki­a­tere enty­digt vurde­rede, at der ikke var nogen behand­lings­mu­lig­he­der, der kunne forbedre hans funk­tions­evne, at der ikke var nogen rest­er­hverv­sevne, og at han aldrig ville komme ud på arbejds­mar­ke­det igen.

På den baggrund fandt retten ud fra en samlet vurde­ring af det mange­årige fravær fra arbejds­mar­ke­det, ansø­ge­rens fysi­ske og psyki­ske helbredstil­stand og arbejds­prøv­nin­gerne, at det var doku­men­te­ret, at ansø­ge­rens arbejd­s­evne var varigt nedsat på tids­punk­tet for Odense Kommu­nes afgø­relse. Nedsæt­tel­sen var af et sådant omfang, at det var udeluk­ket, at ansø­ge­ren kunne blive selv­for­sør­gende ved indtægts­gi­vende arbejde, herun­der i fleksjob.

Kommen­tar
Bevis­byr­den i en sag som denne er særde­les vanske­lig at løfte for ansø­ge­ren, der skal godt­gøre, at uanset hvil­ken foran­stalt­ning eller behand­ling, som kunne iværk­sæt­tes, så vil det ikke kunne medføre en forbed­ring af ansø­ge­rens arbejdsevne.

Os bekendt er denne dom den første dom, hvor borge­ren får medhold i, at betin­gel­serne for førtids­pen­sion er opfyldt efter ikraft­træ­del­sen af refor­men den 1. januar 2013.

Det er Elmer og Part­ne­res opfat­telse, at retten med rette lagde vægt på, at det var doku­men­te­ret, at ansø­ge­ren ikke havde en arbejd­s­evne, der ville være anven­de­lig på det ordi­nære arbejds­mar­ked eller i det omfang, det forven­tes i et fleksjob.

Vi bemær­ker samti­dig, at ansø­ge­ren havde ret til pension på trods af, at han ikke havde været i ressour­ce­for­løb. Retten fandt altså, at det var tilstræk­ke­ligt doku­men­te­ret i de læge­lige akter og obser­va­tio­nerne i arbejds­prøv­nin­gerne, at han ikke ville være i stand til at blive selvforsørgende.

At kommu­nerne og Anke­sty­rel­sen på trods af flere afkla­rings­for­løb og læge­lige akter, som siger det modsatte, alli­ge­vel finder, at det ikke er tilstræk­ke­ligt doku­men­te­ret, at der ikke er udvik­lings­mu­lig­he­der, er et problem vi ofte ser i sager om over­gang til fleksjob eller førtids­pen­sion. Derfor er det glæde­ligt at konsta­tere, at retten dømte Anke­sty­rel­sen til at tilkende ansø­ge­ren førtidspension.

Det skal for god ordens skyld bemær­kes, at dommen netop er anket til lands­ret­ten af Ankestyrelsen.

OPDATERING: Østre Lands­ret ændrede den 9/2 2017  byret­tens dom og frifandt Ankestyrelsen.

Kontakt
Spørgs­mål i sagen kan rettes til advo­kat Mie Ander­sen, der førte sagen på vegne af pensionsansøgeren

Læs også om