Frederikshavn Kommune dømt til at betale erstatning til sygehjælper for en arbejdsskade

Vestre Lands­ret har den 16. januar 2013 dømt Frede­riks­havn Kommune til at betale en syge­hjæl­per 408.000 kr. med renter, fordi Kommu­nen var ansvar­lig for den tilska­de­komst syge­hjæl­pe­ren var udsat for tilbage i august 2003.

Sagen:
Ulyk­ken skete, da det ældre­cen­ter, hvorpå den ansatte arbej­dede som syge­hjæl­per, ændrede sin proce­dure for, hvor­le­des en tung, mand­lig beboer, der sad i køre­stol, skulle hånd­te­res, når han skulle over i sin seng.

Ændrin­gen medførte, at de ansatte ikke længere skulle køre person­lif­ten ind forfra på den pågæl­den­des køre­stol, når han skulle løftes op af køre­sto­len og over til sin seng. Deri­mod skulle liften efter ændrin­gen køres ind fra siden, hvor­ef­ter den pågæl­dende beboer skulle løftes op i liften. Syge­hjæl­pe­ren var uddan­net syge­hjæl­per og havde mange års erfaring.

På trods af, at ældre­cen­tret rådede over flere forflyt­nings­vej­le­dere, blev der ikke givet nogen indi­vi­duel instruk­tion i den nye løfte­tek­nik. I stedet blev ændrin­gen vide­re­gi­vet ”fra mund til mund” blandt de ansatte.
På skades­da­gen skulle syge­hjæl­pe­ren sammen med en kollega, løfte den mand­lige beboer fra køre­stol til seng. Syge­hjæl­pe­ren havde tidli­gere på dagen forkla­ret og vist kolle­gaen, hvor­dan liften skulle placeres.
Af ukendte årsa­ger fik kolle­gaen imid­ler­tid place­ret liften forkert under køre­sto­len, hvor­ef­ter liften ”trak skævt”. Det skæve træk bevir­kede, at liften fik over­ba­lance, da bebo­e­ren blev løftet, hvor­ved liften faldt ned over syge­hjæl­pe­ren, og bebo­e­ren faldt på gulvet. Syge­hjæl­pe­ren blev ramt på skul­de­ren af liften. Da bebo­e­ren som følge af faldet fik svært ved at trække vejret, måtte syge­hjæl­pe­ren straks flytte denne i en akavet position.

Syge­hjæl­pe­ren havde kun nogle få syge­dage i resten af 2003 — og havde nogle spredte syge­dage i 2004, indtil hun i 2005 måtte ophøre med arbej­det og overgå til syge­dag­penge. Efter forgæ­ves forsøg på at komme tilbage på arbejds­mar­ke­det blev hun i 2008 tilkendt helbreds­be­tin­get førtidspension.
Da Frede­riks­havn Kommune ikke ville aner­kende at være erstat­nings­ansvar­lig indgav FOA — Fag og Arbejde på vegne syge­hjæl­pe­ren stæv­ning i efter­å­ret 2007.

Dommen:
Både Byret­ten i Hjør­ring og senere Lands­ret­ten vurde­rede, at der ikke af arbejds­gi­ve­ren var givet fornø­den instruk­tion i, hvor­le­des liften skulle anven­des, og at kolle­gaen havde place­ret liften forkert.

Da syge­hjæl­pe­ren forud for ulyk­ken havde haft proble­mer med skul­de­ren, blev der under sagen også rejst indsi­gelse mod årsags­sam­men­hæn­gen og stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det, der bl.a. udtalte, at hendes gener i skul­de­ren sand­syn­lig­vis skyl­des en kombi­na­tion af forud bestå­ende gener og hændel­sen. På den baggrund fandt retten det bevist, at følgerne var forår­sa­get af arbejdsulykken.

Arbejds­ska­desty­rel­sen havde tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning med ca. 1,2 mill. kr. for 65 %; men da en tilsva­rende bereg­ning efter erstat­nings­ansvars­lo­ven for 65 % erhverv­sev­ne­tab udgjorde godt 1,4 mill. kr.; havde syge­hjæl­pe­ren krav på dels yder­li­gere erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning med godt 200.000 kr. og heru­d­over tabt arbejds­fortje­ne­ste, samt svie/smerte godt­gø­relse og nogle behand­lings­ud­gif­ter. I alt ca. 408.000 kr. med renter.

Kommen­tar:
Dommen illu­stre­rer, at der skal gives instruk­tion også til erfarne medar­bej­dere; især når en proce­dure ændres.

Sagen er ført af advo­kat Heidi Bloch for FOA — Fag og Arbejde på vegne sygehjælperen.