Fri proces til sag i Højesteret mod SEB om årlig rentegaranti.

Civilsty­rel­sen har i dag bevil­get fri proces til at anke Østre Lands­rets­dom af 9. decem­ber 2013 til Højeste­ret, fordi sagen anses for at være af prin­ci­piel betydning.

Sagen angår spørgs­må­let, om pensions­sel­ska­berne tilbage i 1980’erne og frem til cirka 1994 indgik afta­ler, der inde­bæ­rer, at kunden har krav på, at deres opspa­ring årligt forren­tes med mini­mum 4,5 % efter beta­ling af skat. Da det ikke frem­gik udtryk­ke­ligt af de indgå­ede afta­ler, og da det heller ikke på anden måde fand­tes bevist, at SEB havde påta­get sig en sådan forplig­telse, blev SEB frifun­det. Det er kundens opfat­telse, at sådanne afta­ler på det tids­punkt inde­holdt en forplig­telse – helt gene­relt – til at yde en årlig mini­mums­for­rent­ning. Sådan blev de markeds­ført og solgt og alle inden­for bran­chen var enige om, at det forholdt sig sådan. Derfor var det ikke nødven­digt med en udtryk­ke­lig påta­get forplig­telse om det.

Sagen kan få vidtræk­kende økono­misk betyd­ning, hvis kunden får medhold i Højesteret.

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Karsten Høj, der fører sagen for pensionskunden.