Frifundet efter 3,5 års ventetid — Sagsbehandlingstiderne hos politi og domstole er desværre ofte helt uacceptable

F var ansat som elev i en forret­ning i et stor­cen­ter. De ansatte havde adgang til at købe varer i forret­nin­gen på særligt gunstige vilkår. Når de ansatte havde fundet de varer, de ønskede at købe, skulle en kollega gennem­føre hand­len. Hvis der skulle opnås perso­na­le­ra­bat, var det kun butiks­che­fen eller sted­fortræ­de­ren, der kunne gennem­føre handlen.

F købte den 23. januar 2007 forskel­lige varer til en samlet værdi af knap kr. 2.000 i forret­nin­gen. F forkla­rede, at varerne blev slået ind på kasse­ap­pa­ra­tet, men at ende­lig gennem­fø­relse af hand­len afven­tede sted­fortræ­de­ren, som var den eneste, der kunne give rabat­ten. Uvist af hvil­ken grund blev hand­len aldrig ende­ligt gennem­ført. F medbragte varerne fra forretningen.

Den 29. januar 2007 blev F bort­vist med begrun­del­sen, at hun havde fjer­net varer fra butik­ken uden at betale for dem. Samti­dig blev F politianmeldt.

HK proteste­rede straks over bort­vis­nin­gen og har ydet F retshjælp.

Den 22. marts 2007 afgav F forkla­ring til politiet.

Den 3. septem­ber 2007 blev sagen af poli­tiet sendt til retten med anmod­ning om et rets­møde, hvor sagen skulle forsø­ges frem­met som en tilstå­el­ses­sag. F’s advo­kat blev ikke orien­te­ret herom. Meddel­else herom blev først givet fra Retten i Glostrup den 30. april 2008. Samme dag blev Retten i Glostrup anmo­det om forsva­rer­gen­par­ter i sagen. Umid­del­bart efter blev retten oplyst om, at sagen ikke kunne føres som en tilståelsessag.

Til sagens behand­ling ved Retten i Glostrup skulle der afsæt­tes 1 time. På trods heraf blev sagen først fore­ta­get den 12. maj 2010.

F blev frifun­det. Retten lagde til grund som forkla­ret af F, at hand­len var slået ind på kasse­ap­pa­ra­tet, men på grund af en ufor­kla­ring fejl aldrig var gennemført.

Kommen­tar:
F var 20 år, da hun blev bortvist.

At poli­tiet og domsto­lene i fælles­skab kan være næsten 3 1/2 år om at få en sådan sag behand­let, er natur­lig­vis helt uaccep­ta­belt. F har igen­nem hele peri­o­den følt et stort psykisk pres. Hun er tidli­gere ustraf­fet og har aldrig været i kontakt med politi eller rets­sy­stem og følte sig ubegrun­det beskyldt for tyveri. At skulle bære på en sådan usik­ker­hed så længe er en meget stor byrde.

Spørgs­mål til sagen eller i øvrigt til behand­ling af straf­fesa­ger i ansæt­tel­ses­for­hold kan ske til advo­kat Jacob Golds­ch­midt på tele­fon 33 67 67 67 eller e‑mail jg@elmer-adv.dk, der på vegne HK Danmark bistod F.

Jacob Goldschmidt

Partner