Funktionærstatus. Dom om beregning af arbejdstidskravet

En stude­rende med fritidsjob som kasse­me­d­ar­bej­der på en tank­sta­tion fik under en syge­pe­ri­ode ikke udbe­talt løn. Afgø­rende for, om han var beret­ti­get til løn under sygdom var, om han var funk­tio­nær, hvil­ket igen afhang af, om han havde en gennem­snit­lig ugent­lig arbejds­tid på over 8 timer. Lønmod­ta­ge­rens forbund, HK, bereg­nede gennem­snit­tet over de sene­ste 4 uger, hvil­ket gav en ugent­lig arbejds­tid på godt 8 timer. Arbejds­gi­ve­ren bereg­nede gennem­snit­tet over 13 uger, hvil­ket gav en ugent­lig arbejds­tid på knap 8 timer. Retten i Gladsaxe gav i en dom af 10. marts 2004 forbun­det medhold, idet retten fandt det natur­ligt at over­føre prin­cip­perne fra lignende lovbe­stem­mel­ser. Det der i proce­du­ren var henvist til var ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven og syge­dag­pen­ge­loven. Lønmod­ta­ge­ren fik samti­dig en godt­gø­relse i henhold til ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven, idet det af ansæt­tel­ses­be­vi­set blot frem­gik, at arbejds­ti­den var aftalt til ”under 15 timer pr. uge”.

Nærmere oplys­nin­ger om dommen kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgensen