Genoptagelse af sag om erhvervsevnetab efter mere end 5 år — Ankestyrelsen dømt

Retten i Holbæk har ved dom af 31. juli 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at genop­tage spørgs­må­let om erhverv­sev­ne­tab for en HK’er, der søgte om genop­ta­gelse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ca. 6 år efter den første afgørelse.

Den kvin­de­lige HK’er havde pådra­get sig en arbejds­be­tin­get eksem­li­delse i 1998 og måtte forlade sit fag, hvor­ef­ter hun over­gik til reva­li­de­ring. Arbejds­ska­desty­rel­sen traf i 1999 den første afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab (mens hun var under reva­li­de­ring til data­ma­ti­ker), og hun fik tilkendt 25% som løbende ydelse. I 2003 afslut­tede hun sin reva­li­de­rings­ud­dan­nelse, men kommu­nen vurde­rede, lige­som hende selv, at jobmu­lig­he­derne inden for det dette fag var meget vanske­lige pga. ekse­men, og hun blev arbejds­prø­vet i flere omgange. Tæt før 5‑årsfristen udløb søgte HK om forlæn­gelse af fristen, da den erhvervs­mæs­sige situ­a­tion var uafkla­ret, men Anke­sty­rel­sen gav afslag herpå og bestemte, at der kunne træf­fes en ende­lig afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab. Denne ende­lige afgø­relse blev fast­sat til 25%.

Efter flere arbejds­prøv­nin­ger blev hun i 2006 visi­te­ret til fleksjob, og HK søgte heref­ter om genop­ta­gelse, hvil­ket blev afslået af først Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen. Menet var i mellem­ti­den blevet forhø­jet fra 10% til 12%.

Af Anke­sty­rel­sens begrun­delse frem­går indled­nings­vist: “Det er ikke over­ve­jende sand­syn­ligt, at en ny vurde­ring af Deres sag vil medføre en højere erstat­ning for tab af erhvervsevne.”

Af begrun­del­sen frem­går endvi­dere at de “… helbreds­mæs­sige forhold ikke er blevet væsent­ligt forvær­ret siden vi traf afgø­relse om mengra­den den 26. juli 2005”  (hvor menet var blev forhø­jet fra 10 til 12%!) og “… at De med skaden burde kunne oppe­bære en indtægt, der svarer til et erhverv­sev­ne­tab på 25 procent, hvil­ket De tidli­gere er blevet tilkendt.”

Retten i Holbæk pålagde Anke­sty­rel­sen at genop­tage spørgs­må­let om erhverv­se­ev­ne­tab med bl.a. den begrun­delse, at “Sagsø­ger var under reva­li­de­ring, da [Arbejds­ska­desty­rel­sen] traf sin [første] afgørelse..“og “Når henses til samt­lige de speci­al­l­læ­ge­er­klæ­rin­ger, der er afgi­vet om sagsø­gers helbreds­for­hold må det anses for over­ve­jende sand­syn­ligt, at sagsø­gers arbejds­skade har forår­sa­get en væsent­lig del af sagsø­gers erhverv­sev­ne­tab og har medført, at hun har fået tilbud om fleksjob. Dette må anses for en så væsent­lig foran­dring i sagsø­gers erhvervs­mæs­sige forhold, at betin­gel­serne for genop­ta­gelse efter mere end 5 års forløb må anses for opfyldt.”

Vi ved endnu ikke, om dommen ankes af Ankestyrelsen.

KOMMENTAR:
Dommen vedrø­rer genop­ta­gelse efter 5 år, og efter prak­sis kræves der i den sammen­hæng ikke blot, at der er sket væsent­lige ændrin­ger, men tillige — i modsæt­ning til genop­ta­gelse inden 5 år (se nyhed af 23. april 2009) — at der er en over­ve­jende sand­syn­lig for sammen­hæng mellem skaden og (en del af) det samlede erhvervsevnetab.

Som fast­slået af Højeste­ret kan det imid­ler­tid ikke kræves for genop­ta­gelse af erhverv­sev­nespørgs­må­let, at de helbreds­mæs­sige forhold er blevet forvær­ret; endsige at årsa­gen hertil skulle være arbejds­ska­den; og det kan efter Ombuds­man­dens fortolk­ning af dommen heller ikke kræves, at erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen med over­ve­jende sand­syn­lig­hed vil blive større. Den indle­dende begrun­delse i Anke­sty­rel­sens afgø­relse er derfor i strid med Ombuds­man­dens fortolkning.

Sagen er ført for HK af advo­kat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner