Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.08.2009

Genoptagelse af sag om erhvervsevnetab efter mere end 5 år - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Retten i Holbæk har ved dom af 31. juli 2009 pålagt Ankestyrelsen at genoptage spørgsmålet om erhvervsevnetab for en HK’er, der søgte om genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning ca. 6 år efter den første afgørelse.


Den kvindelige HK’er havde pådraget sig en arbejdsbetinget eksemlidelse i 1998 og måtte forlade sit fag, hvorefter hun overgik til revalidering. Arbejdsskadestyrelsen traf i 1999 den første afgørelse om erhvervsevnetab (mens hun var under revalidering til datamatiker), og hun fik tilkendt 25% som løbende ydelse. I 2003 afsluttede hun sin revalideringsuddannelse, men kommunen vurderede, ligesom hende selv, at jobmulighederne inden for det dette fag var meget vanskelige pga. eksemen, og hun blev arbejdsprøvet i flere omgange. Tæt før 5-årsfristen udløb søgte HK om forlængelse af fristen, da den erhvervsmæssige situation var uafklaret, men Ankestyrelsen gav afslag herpå og bestemte, at der kunne træffes en endelig afgørelse om erhvervsevnetab. Denne endelige afgørelse blev fastsat til 25%.


Efter flere arbejdsprøvninger blev hun i 2006 visiteret til fleksjob, og HK søgte herefter om genoptagelse, hvilket blev afslået af først Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen. Menet var i mellemtiden blevet forhøjet fra 10% til 12%.


Af Ankestyrelsens begrundelse fremgår indledningsvist: “Det er ikke overvejende sandsynligt, at en ny vurdering af Deres sag vil medføre en højere erstatning for tab af erhvervsevne.”


Af begrundelsen fremgår endvidere at de “… helbredsmæssige forhold ikke er blevet væsentligt forværret siden vi traf afgørelse om mengraden den 26. juli 2005”  (hvor menet var blev forhøjet fra 10 til 12%!) og “… at De med skaden burde kunne oppebære en indtægt, der svarer til et erhvervsevnetab på 25 procent, hvilket De tidligere er blevet tilkendt.”


Retten i Holbæk pålagde Ankestyrelsen at genoptage spørgsmålet om erhvervseevnetab med bl.a. den begrundelse, at “Sagsøger var under revalidering, da [Arbejdsskadestyrelsen] traf sin [første] afgørelse..”og “Når henses til samtlige de specialllægeerklæringer, der er afgivet om sagsøgers helbredsforhold må det anses for overvejende sandsynligt, at sagsøgers arbejdsskade har forårsaget en væsentlig del af sagsøgers erhvervsevnetab og har medført, at hun har fået tilbud om fleksjob. Dette må anses for en så væsentlig forandring i sagsøgers erhvervsmæssige forhold, at betingelserne for genoptagelse efter mere end 5 års forløb må anses for opfyldt.”


Vi ved endnu ikke, om dommen ankes af Ankestyrelsen.


KOMMENTAR:

Dommen vedrører genoptagelse efter 5 år, og efter praksis kræves der i den sammenhæng ikke blot, at der er sket væsentlige ændringer, men tillige – i modsætning til genoptagelse inden 5 år (se nyhed af 23. april 2009) – at der er en overvejende sandsynlig for sammenhæng mellem skaden og (en del af) det samlede erhvervsevnetab.


Som fastslået af Højesteret kan det imidlertid ikke kræves for genoptagelse af erhvervsevnespørgsmålet, at de helbredsmæssige forhold er blevet forværret; endsige at årsagen hertil skulle være arbejdsskaden; og det kan efter Ombudsmandens fortolkning af dommen heller ikke kræves, at erhvervsevnetabserstatningen med overvejende sandsynlighed vil blive større. Den indledende begrundelse i Ankestyrelsens afgørelse er derfor i strid med Ombudsmandens fortolkning.


Sagen er ført for HK af advokat Søren Kjær Jensen


Flere nyheder
Om os