Godtgørelse for aldersdiskrimination på 9 måneders løn

F, der er født den 8. juni 1951, blev 1. januar 2001 ansat F hos en revi­sions­virk­som­hed. Den 28. januar 2009 blev hun opsagt til fratræ­den den 30. juni 2009. F var på opsi­gel­ses­tids­punk­tet 58 år og ansat som mana­ger i deres Human Capital-afdeling. Begrun­del­sen var nedskæringer.

Udover F var der 5 andre medar­bej­dere, der udførte de samme arbejds­funk­tio­ner i afde­lin­gen, hvoraf F var den ældste. I en meddel­else til de øvrige medar­bej­dere begrun­dede virk­som­he­den afske­di­gel­sen af F med, at virk­som­he­den havde behov for nye medarbejderprofiler.

Virk­som­he­den anvendte ved den årlige medar­bej­der­sam­tale et rating­sy­stem, hvor medar­bej­derne blev bedømt via et point­sy­stem. 1 er dårligt og 5 er even­tyr­ligt. Ved F’s medar­bej­der­sam­tale den 13. okto­ber 2008 fik hun tildelt en rating på 2, der indi­ke­rede, at forbed­ring ønske­des. Under sagen blev det gjort gældende, at F fik en tilsva­rende rating i 2007, men der forelå ikke doku­men­ta­tion herfor. Der var enkelte andre medar­bej­dere i afde­lin­gen, der fik samme rating.

I peri­o­den 28. okto­ber 2008 til 3. februar 2009 havde virk­som­he­den indryk­ket en stil­lings­an­nonce som mana­ger i Human Capi­tal afde­lin­gen i Jobindex.

Køben­havns Byret fandt, at F havde påvist fakti­ske omstæn­dig­he­der, som gav anled­ning til at formode, at der var udøvet direkte forskel­s­be­hand­ling af hende i forbin­delse med opsi­gel­sen. Køben­havns Byret lagde vægt på, at F var den ældste medar­bej­der i afde­lin­gen, der samti­dig havde en ancien­ni­tet på 8 år. Hun havde i sin ansæt­tel­ses­pe­ri­ode aldrig modta­get nogen advars­ler. Deru­d­over lagde Køben­havns Byret vægt på, at virk­som­he­den havde opslået en tilsva­rende stil­ling i Jobin­dex og ende­ligt, at de i deres begrun­delse til de øvrige medar­bej­dere havde oplyst, at virk­som­he­den ønskede en anden medarbejderprofil.

Virk­som­he­den skulle derfor løfte bevis­byr­den for, at lige­be­hand­lings­prin­cip­pet ikke var krænket.

I den forbin­delse gjorde de gældende, at der i peri­o­den fra 2008 til 2009 skete en bety­de­lig reduk­tion af medar­bej­der­sta­ben, og at der i samme peri­ode blev truf­fet beslut­ning om, at en enkelt medar­bej­der i Human Capital-afdelingen skulle afske­di­ges. Årsa­gen til udvæl­gel­sen af F var, at hun havde fået en dårlig rating flere år i træk, hvil­ket sjæl­dent skete for medar­bej­dere. Deru­d­over var hun en tids­rø­ver og meget omstæn­de­lig, og det medførte, at ingen mellem­le­dere ønskede, at hun refe­re­rede til dem.

Køben­havns Byret fandt ikke på baggrund heraf, at virk­som­he­den havde løftet bevis­byr­den for, at opsi­gel­sen af F ikke var begrun­det i hendes alder. Hun tildel­tes derfor en godt­gø­relse på 9 måne­ders løn i medfør af forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 7.

Henven­del­ser om afgø­rel­sen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK Danmark, på pb@elmer-adv.dk.

Læs også om