Godtgørelse for manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse.

Vestre Lands­ret har i en dom i dag tilkendt 2 SL-medlemmer hver 10.000 kr. for brud på forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forbud mod alder­diskri­mi­na­tion, fordi en Region ikke havde betalt fratræ­del­ses­godt­gø­relse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2a til 2 funk­tio­næ­rer, der i forbin­delse med deres fratræ­den havde ret til at få deres arbejds­gi­ver­be­talte alder­s­pen­sion udbetalt.

EU-domstolen afgjorde den 12. okto­ber 2010, at det var i strid med forbud­det mod alder­s­diskri­mi­na­tion at lade fratræ­del­ses­godt­gø­relse bort­falde blot fordi funk­tio­næ­ren havde ret til at få alderspension.

I begge sager for Vestre Lands­ret fandt fratræ­del­sen sted efter Ole Andersen-dommen, men Regio­nerne havde ikke betalt fratræ­del­ses­godt­gø­relse til medlem­merne, der begge ønskede og rent faktisk fort­satte på arbejds­mar­ke­det. Regio­nerne havde ikke genop­ta­get sagerne af egen drift, så SL måtte udtage stæv­ning, hvori det blev oplyst, at medlem­merne agtede at fort­sætte på arbejds­mar­ke­det. Først efter replik­ken betalte regio­nerne fratræ­del­ses­godt­gø­rel­sen, men afvi­ste at betale godt­gø­relse i henhold til forskel­s­be­hand­lings­lo­ven, da regio­nerne mente, at retstil­stan­den fort­sat var tvivlsom.

Der forelå herved en kræn­kelse af forskel­s­be­hand­lings­lo­ven, som Vestre Lands­ret mente skulle koste 10.000 kr. til hver af SL’s medlemmer.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagerne for SL, på pb@elmer-adv.dk.