Medhold i afgørelse om støtte til ridefysioterapi til handicappet

Hos Elmer & Part­nere laver vi andet end at føre sager for retten. Vi hjæl­per bl.a. også vores klien­ter med at klage over kommu­nale afgø­rel­ser til Anke­sty­rel­sen, hvis der er grund­lag for dette.

Vi har for nyligt fået medhold ved Anke­sty­rel­sen i en sag vedrø­rende retten til ride­fy­si­o­te­rapi for en person med svært handicap.

Ifølge servi­ce­lovens § 85 skal kommu­nerne tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til perso­ner der har behov herfor på grund af en bety­de­lig nedsat fysisk eller psykisk funk­tions­evne. Vores klient, der var hjer­neska­det og spastisk lammet i krop­pen og som følge heraf boede på et botil­bud, var blevet læge­or­di­ne­ret ride­fy­si­o­te­rapi, og ansøgte ved sin kommune om støtte til ledsa­gelse til dette.

Kommu­nen gav vores klient afslag på støtte under henvis­ning til, at han alle­rede var kompen­se­ret i form af de akti­vi­tet­stil­bud, som var på botilbuddet.

Kommu­nen mente desu­den, at idet vores klient havde mulig­hed for at tilkøbe ledsa­gelse til selvvalgte akti­vi­te­ter gennem sit botil­bud, måtte han betale for ledsa­gelse til sin læge­or­di­ne­rede ridefysioterapi.

Vi argu­men­te­rede i klagen til Anke­sty­rel­sen for, at der ikke var tale om en selvvalgt akti­vi­tet, men deri­mod en læge­or­di­ne­ret akti­vi­tet, der kunne bringe vari­a­tion ind i hver­da­gen for en spastisk lammet person og lindre hans tilstand. Vi anførte endvi­dere, at der reelt var meget få akti­vi­te­ter en person med et så omfat­tende handi­cap kunne deltage i, hvor­for delta­gelse i ride­fy­si­o­te­rapi var meget væsent­ligt for vores klient.

Anke­sty­rel­sen ændrede heref­ter kommu­nens afgø­relse, og fandt at der ikke var tale om en selvvalgt akti­vi­tet, hvor­for vores klient var beret­ti­get til støtte efter servi­ce­lovens § 85.

Elmer & Part­ne­res kommentar

Sagen viser, at kommu­nerne ikke kan afskære støtte til en læge­or­di­ne­ret akti­vi­tet under henvis­ning til, de akti­vi­te­ter som alle­rede fore­går på et botil­bud eller under henvis­ning til kommu­nens serviceniveau.

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen, der repræ­sen­te­rede borge­ren under sagen for Ankestyrelsen.