Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.04.2014

HIV-smittet har ret til præmiefritagelse og invalidepension indtil 1. april 2031

Elmer & Partnere


Forsikringsankenævnet har bestemt, at AP Pension har givet en HIV smittet mand bindende tilsagn om præmiefritagelse og udbetaling af invalidepension indtil 1. april 2031.


Sagen:

I begyndelsen af 1999 fik klageren konstateret HIV, og i 2002 blev han bevilget fleksjob med tilskud svarende til halvdelen af lønnen.


Klageren var omfattet af en pensionsforsikring i AP Pension, som gav ret til præmiefritagelse og invalidepension, hvis hans erhvervsevne blev nedsat med mere end halvdelen.


AP Pension udbetalte først midlertidige ydelser, og efter klagerens ansættelse i fleksjob bevilgede AP Pension i 2003 klageren “fortsat invalidepension uden yderligere kontrol indtil 1. april 2031, hvor forsikringen ophører”.


I november 2012 meddelte AP Pension imidlertid klageren, at udbetalingen af invalidepension ophørte den 1. marts 2013, idet AP pension vurderede, at klagerens helbredstilstand ikke længere var varigt nedsat med mindst halvdelen.


Klageren indbragte AP Pensions afgørelse for Ankenævnet for Forsikring, som ved kendelse af 17. februar 2014 pålagde AP Pension at anerkende, at klageren var berettiget til fortsat præmiefritagelse og udbetaling af invalidepension efter den 1. marts 2013.


Som begrundelse for kendelsen anførte Ankenævnet følgende:


“Nævnet finder herefter, at selskabet med den anvendte formulering ”uden yderligere kontrol” har afveget fra forsikringsbetingelsernes bestemmelse vedrørende genvindelse af erhvervsevnen, jf. forsikringsbetingelsernes § 3 nederst, og har givet klageren et bindende tilsagn om dækning af halv invalidepension og halv præmiefritagelse indtil 1. april 2031, hvor dækningen ophører i overensstemmelse med forsikringsbetingelsernes § 7.


I hvert fald på det foreliggende grundlag, herunder selskabets dækningstilsagn og det forhold, at klageren ikke klart ses at have genvundet sin erhvervsevne, finder nævnet, at klageren fortsat er berettiget til at modtage helbredsbetingede ydelser fra selskabet”.


Kommentarer:

Det er antaget i den forsikringsretlige litteratur, at der er tale om et løfte, hvis et forsikringsselskab har brugt udtryk eller vendinger, som giver forsikringstageren en berettiget forventning om, at skaden er dækket, og at der ikke fra selskabets side er taget forbehold i tilsagnet.


Under sagen gjorde AP Pension imidlertid gældende, at bevillingen af fortsat invalidepension “uden yderligere kontrol indtil 1. april 2031” ikke gav klageren en berettiget forventning om, at tilkendelsen ville fortsætte uændret, hvis hans helbredstilstand blev bedre. AP Pension henviste i den forbindelse til, at det tydeligt fremgik af forsikringsbetingelserne, at en tilkendelse af invalidepension kan inddrages, hvis forudsætningerne for tilkendelsen ændrer sig.


Kendelsen bekræfter således det juridiske udgangspunkt og viser, at der ikke skal meget til, før et forsikringsselskab anses for at have afgivet et løfte om at fravige forsikringsvilkårene.


Henvendelse om sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev, der førte sagen for klageren.


Flere nyheder
Om os