HIV-smittet har ret til præmiefritagelse og invalidepension indtil 1. april 2031

Forsik­rings­an­ke­næv­net har bestemt, at AP Pension har givet en HIV smit­tet mand bindende tilsagn om præmie­fri­ta­gelse og udbe­ta­ling af inva­li­de­pen­sion indtil 1. april 2031.

Sagen:
I begyn­del­sen af 1999 fik klage­ren konsta­te­ret HIV, og i 2002 blev han bevil­get fleksjob med tilskud svarende til halv­de­len af lønnen.

Klage­ren var omfat­tet af en pensions­for­sik­ring i AP Pension, som gav ret til præmie­fri­ta­gelse og inva­li­de­pen­sion, hvis hans erhverv­sevne blev nedsat med mere end halvdelen.

AP Pension udbe­talte først midler­ti­dige ydel­ser, og efter klage­rens ansæt­telse i fleksjob bevil­gede AP Pension i 2003 klage­ren “fort­sat inva­li­de­pen­sion uden yder­li­gere kontrol indtil 1. april 2031, hvor forsik­rin­gen ophø­rer”.

I novem­ber 2012 meddelte AP Pension imid­ler­tid klage­ren, at udbe­ta­lin­gen af inva­li­de­pen­sion ophørte den 1. marts 2013, idet AP pension vurde­rede, at klage­rens helbredstil­stand ikke længere var varigt nedsat med mindst halvdelen.

Klage­ren indbragte AP Pensions afgø­relse for Anke­næv­net for Forsik­ring, som ved kendelse af 17. februar 2014 pålagde AP Pension at aner­kende, at klage­ren var beret­ti­get til fort­sat præmie­fri­ta­gelse og udbe­ta­ling af inva­li­de­pen­sion efter den 1. marts 2013.

Som begrun­delse for kendel­sen anførte Anke­næv­net følgende:

“Nævnet finder heref­ter, at selska­bet med den anvendte formu­le­ring ”uden yder­li­gere kontrol” har afve­get fra forsik­rings­be­tin­gel­ser­nes bestem­melse vedrø­rende genvin­delse af erhverv­sev­nen, jf. forsik­rings­be­tin­gel­ser­nes § 3 nederst, og har givet klage­ren et bindende tilsagn om dækning af halv inva­li­de­pen­sion og halv præmie­fri­ta­gelse indtil 1. april 2031, hvor dæknin­gen ophø­rer i over­ens­stem­melse med forsik­rings­be­tin­gel­ser­nes § 7.

I hvert fald på det fore­lig­gende grund­lag, herun­der selska­bets dæknings­tilsagn og det forhold, at klage­ren ikke klart ses at have genvun­det sin erhverv­sevne, finder nævnet, at klage­ren fort­sat er beret­ti­get til at modtage helbreds­be­tin­gede ydel­ser fra selskabet”.

Kommen­ta­rer:
Det er anta­get i den forsikrings­retlige litte­ra­tur, at der er tale om et løfte, hvis et forsik­rings­sel­skab har brugt udtryk eller vendin­ger, som giver forsik­rings­ta­ge­ren en beret­ti­get forvent­ning om, at skaden er dækket, og at der ikke fra selska­bets side er taget forbe­hold i tilsagnet.

Under sagen gjorde AP Pension imid­ler­tid gældende, at bevil­lin­gen af fort­sat inva­li­de­pen­sion “uden yder­li­gere kontrol indtil 1. april 2031” ikke gav klage­ren en beret­ti­get forvent­ning om, at tilken­del­sen ville fort­sætte uændret, hvis hans helbredstil­stand blev bedre. AP Pension henvi­ste i den forbin­delse til, at det tyde­ligt frem­gik af forsik­rings­be­tin­gel­serne, at en tilken­delse af inva­li­de­pen­sion kan inddra­ges, hvis forud­sæt­nin­gerne for tilken­del­sen ændrer sig.

Kendel­sen bekræf­ter såle­des det juri­di­ske udgangs­punkt og viser, at der ikke skal meget til, før et forsik­rings­sel­skab anses for at have afgi­vet et løfte om at fravige forsikringsvilkårene.

Henven­delse om sagen kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev, der førte sagen for klageren.