Hjemmearbejdsplads — fald på ejendommens trappe var en arbejdsskade

Vestre Lands­ret har i en dom af 7. decem­ber 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en skade over­gået en arki­tekt den 3. marts 2005 er en arbejdsskade.

Arki­tek­ten havde en aftale med sin arbejds­gi­ver om, at hun i vidt omfang kunne arbejde hjemme på sin bopæl, og navn­lig i situ­a­tio­ner hvor arbejds­da­gen skulle begynde eller ende med et møde “ude i byen”.

Den pågæl­dende dag havde hun forbe­redt et møde i X‑by hjem­me­fra, inden hun kørte; bl.a. derved, at hun havde gennem­gået sene­ste mails og prin­tet tegnin­ger og planer ud til alle møde­del­ta­gerne. På vej ned ad fællestrap­pen uden­for sin lejlig­hed faldt hun og kom alvor­ligt til skade. Havde hun skul­let påbe­gynde dagen på sit faste arbejds­sted, ville det i øvrigt have indebå­ret en omvej i forhold til kørs­len til X‑by.

Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afvi­ste at henføre tilfæl­det under loven. Anke­sty­rel­sen begrun­dede særligt afgø­rel­sen med, at trap­pen “.. mest natur­ligt henreg­nes til [hendes] hjem, særligt da [arbejds­gi­ve­ren] ingen indfly­delse har på indret­nin­gen eller vedligeholdelsen … “.

Arki­tekt­for­bun­det anlagde heref­ter rets­sag mod Anke­sty­rel­sen og argu­men­te­rede herun­der med henvis­ning til Anke­sty­rel­sens udsendte prin­ci­p­af­gø­relse U 13–08.

Lands­ret­ten konklu­de­rede, at arki­tek­ten “var i færd med at arbejde, da hun faldt og kom til skade” og henførte derfor tilfæl­det under loven.

Af særlig inter­esse skal frem­hæ­ves, at Anke­sty­rel­sen under rets­sa­gen argu­men­te­rede imod prin­ci­p­af­gø­rel­sen U‑13–08 og herun­der anførte, at Lands­ret­ten burde “.. tilsi­de­sætte den som retskilde.”.

Sagen er ført for Arki­tekt­for­bun­det på vegne den tilska­de­komne arki­tekt af advo­kat Søren Kjær Jensen, til hvem henven­del­ser om dommen kan rettes.

Søren Kjær Jensen

Partner