HK medlem tilkendt maksimal godtgørelse på 20 ugers løn efter ansættelsesbevisloven på 98.800 kr.

Køben­havns Byrets dom af 22. april 2010.

Sagen drejede sig om HK’ s medlem, F, der blev ansat som tjener i en café den 1. novem­ber 2007. F modtog ikke et ansættelsesbevis.

I løbet af forå­ret 2008 blev F forfrem­met til besty­rer af caféen. F anmo­dede efter forfrem­mel­sen flere gange om at få et ansæt­tel­ses­be­vis, hvil­ket hun ikke fik.

F havde som besty­rer ansva­ret for arbejds­tids­plan­læg­ning, afhol­delse af jobsam­ta­ler og afske­di­gelse af en medar­bej­der. Dette er funktionærarbejde.

Der var diver­ge­rende vidne­for­kla­rin­ger, som henholds­vist be-/ eller afkræf­tede, hvor­når F blev ansat, og om F var blevet forfrem­met til besty­rer. Tvisten angik bl.a. spørgs­må­let, om F skulle have løn under sygdom, hvil­ket hun ville have krav på som besty­rer, men ikke som tjener.

Der var enig­hed om, at der ikke var udar­bej­det et ansæt­tel­ses­be­vis men ikke om betyd­nin­gen heraf, eller om F havde rykket herfor.

Rettens begrun­delse og resultat:
Retten fandt det bevist, at F var ansat den 1. novem­ber 2007 som tjener, og at hun i forå­ret blev forfrem­met til bestyrer.

Heref­ter var F funk­tio­nær og beret­ti­get til løn under sygdom.

Endvi­dere havde det mang­lende ansæt­tel­ses­be­vis haft konkret betyd­ning for ansæt­tel­ses­for­hol­det, da der havde været tvivl om ansæt­tel­sens påbe­gyn­delse, lønnen, stil­lings­ind­hold og arbejds­ti­den, hvil­ket havde stil­let F ringere, end hun ellers ville have været.

Desu­den var det en skær­pende omstæn­dig­hed, at F havde rykket for ansæt­tel­ses­be­vi­set, og der blev derfor tilkendt en godt­gø­relse på 20 ugers løn efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven, med udgangs­punkt i F’ s opgø­relse, på 98.800 kr.

Dommen er anket.

Elmer & Part­ne­res vurdering:
Køben­havns Byret fast­slår med denne dom, at der udmå­les en høj godt­gø­relse i tilfælde, hvor en arbejds­gi­ver udnyt­ter det forhold, at der ikke er udar­bej­det et ansæt­tel­ses­be­vis til at fremme sin egen rets­stil­ling og derved fratage lønmod­ta­gere rettigheder.

Der fore­lig­ger nu 2 afgø­rel­ser, der har tilkendt lønmod­ta­gere den udvi­dede godt­gø­relse i henhold til ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven i tilfælde, hvor det er grund­læg­gende rettig­he­der, der krænkes.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Julie Bjørn Hansen, jbh@elmer-adv.dk, der førte sagen for HK Danmark.