fbpx

Højere dækning på retshjælpsforsikringen

Forsik­rings­bran­chen giver sig efter pres.

Advo­kat Karsten Høj har igen­nem næsten 2 år via en arbejds­gruppe hos Danske Advo­ka­ter delta­get i forhand­lin­gerne om at sikre en bedre rets­hjælps­dæk­ning.

Noget af det, der satte skub i forhand­lin­gerne med forsik­rings­bran­chen, var DR udsen­del­sen Kontant den 27. marts 2012 vedrø­rende rets­hjælps­for­sik­rings­sel­ska­ber­nes util­stræk­ke­lige dækning, når skaden er sket.

Udsen­del­sen, der kan ses her, er blandt andet bygget op på 3 sager ført af Elmer & Partnere.

I dag vari­e­rer dæknin­gerne fra 75.000 kr. til 130.000 kr. Det bliver spæn­dende at se, hvor­dan det enkelte selskab reage­rer på opfor­drin­gen til forhø­jelse af maksi­mum og de øvrige forbedringer.

Elmer og Part­nere vil orien­tere nærmere, når der er nyt om det.

Henven­del­ser kan ske til advo­kat Karsten Høj.