Højere erstatning til fyrede elever. Højesteretsdom af 1. oktober 2008

Højeste­ret har den 1. okto­ber 2008 afsagt en dom, der væsent­ligt ændrer på udmå­lin­gen af erstat­ning til elever, hvis ansæt­tel­ses­for­hold uret­mæs­sigt bliver hævet af arbejdsgiveren.

Elev­for­hold er som udgangs­punkt regu­le­ret af erhvervsuddannelsesloven.

Det frem­går af loven, at elev­for­hold er uopsi­ge­lige, hvil­ket medfø­rer, at der kun kan ske ophæ­velse, såfremt der er tale om bristede forud­sæt­nin­ger eller væsent­lig misligholdelse.

Det frem­går af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens § 65, at Tvistig­hedsnæv­net kan træffe afgø­relse om erstat­ning i forbin­delse med uret­mæs­sig ophæ­velse af et elevforhold.

Tvistig­hedsnæv­net har en mange­årig prak­sis for, at der i forbin­delse med uret­mæs­sig ophæ­velse fra arbejds­gi­ver­side af elev­for­hold gives en tabsu­af­hæn­gig godt­gø­relse, som for tiden er på 30.000 kr.

I en række sager er der for Tvistig­hedsnæv­net rejst krav om, at der udover denne godt­gø­relse skal beta­les erstat­ning, svarende til det fakti­ske tab en elev har haft ved ikke at få løn i peri­ode fra ophæ­vel­sen har fundet sted til den pågæl­dende har fået nyt arbejde.

Sådanne krav er konse­kvent blevet afvist af Tvistighedsnævnet.

HK beslut­tede derfor at få spørgs­må­let afprø­vet ved domstolene.

Den konkrete sag vedrørte en elev, hvis elevaf­tale var blevet ophæ­vet, fordi arbejds­gi­ve­ren mente, at han havde for meget sygefravær.

Den pågæl­dende elev arbej­dede inden­for funktionærområdet.

I henhold til funk­tio­nær­loven har en funk­tio­nær, hvis ansæt­tel­ses­for­hold uret­mæs­sigt er ophæ­vet, krav på løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den i det omfang den pågæl­dende har lidt et tab (ikke har fået andet arbejde). Funk­tio­næ­ren har dog altid krav på fuld løn svarende til de første 3 måne­der af opsigelsesperioden.

Eleven omfat­tet af nærvæ­rende sag havde fået arbejde hurti­gere end 3 måne­der, men der blev rejst krav om løner­stat­ning svarende til 3 måne­ders løn.

Tvistig­hedsnæv­net og senere Sø- og Handels­ret­ten afvi­ste dette krav med henvis­ning til, at det ikke var muligt at give løner­stat­ning svarende til løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den, når elev­for­hol­det er uopsigeligt.

I Højeste­ret gjorde arbejds­gi­ve­ren endvi­dere gældende, at den godt­gø­relse på 30.000 kr., der var betalt, dækkede ethvert krav.

Højeste­ret ændrede Tvistig­hedsnæv­nets mange­årige prak­sis, idet man henvi­ste til, at det frem­går af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens forar­bej­der, at elever som udgangs­punkt skal have samme rets­stil­ling som andre arbejds­ta­gere og at dette udgangs­punkt alene skal fravi­ges, hvor der er behov for særlige regler til sikring af uddannelsesformålet.

Højeste­ret fandt ikke, at tilken­delse af erstat­ning efter funk­tio­nær­lovens erstat­nings­be­stem­melse var ufor­e­ne­lig med uddan­nel­sens formål.

Højeste­ret tilfø­jede, at det forhold at en uddan­nel­ses­af­tale er uopsi­ge­lig i medfør af erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven ikke kan føre til, at funk­tio­nær­lovens § 3 er uanvendelig.

Det ligger såle­des nu fast, at elever, der arbej­der inden­for funk­tio­nær­om­rå­det, i forbin­delse med at arbejds­gi­ve­ren uberet­ti­get ophæ­ver deres elevaf­tale får den tabsu­af­hæn­gige godt­gø­relse på 30.000 og samti­dig er beret­ti­gede til lønt­ab­ser­stat­ning i henhold til funk­tio­nær­lovens § 3.

Dommen besva­rer såle­des et stort spørgs­mål, men efter­la­der også flere spørgs­mål ubesvarede.

For det første spørgs­må­let om, hvor stor en erstat­ning (for hvor lang en peri­ode) der kan gives, såfremt eleven ikke hurtigt får nyt arbejde.

Spørgs­må­let er, om det er funk­tio­nær­lovens sædvan­lige opsi­gel­ses­vars­ler der begræn­ser erstat­nings­pe­ri­o­den eller om det er den samlede elevaf­ta­les løbe­tid, idet afta­len jo er uopsi­ge­lig. I den forbin­delse skal det dog bemær­kes, at der gene­relt gælder en tabser­stat­nings­pligt, der gør, at eleven har pligt til at forsøge at skaffe sig anden indtægt og derved begrænse tabet og erstatningskravet.

Det andet spørgs­mål der kan rejses er, om dommen har samme betyd­ning uden­for funk­tio­nær­om­rå­det, altså på områ­der hvor der ikke er nogen lovgiv­nings­mæs­sigt fast­sat erstat­nings­be­stem­melse i forbin­delse med uberet­ti­get ophæ­velse af ansættelsesforhold.

Meget taler dog for, at et overenskomst­mæs­sigt fast­sat opsi­gel­ses­var­sel vil kunne udløse lønt­ab­ser­stat­ning til en elev i samme omfang som inden­for funk­tio­nær­om­rå­det, dog såle­des at det kun er det fakti­ske løntab, der kan kræves erstat­tet, og ikke som for funk­tio­næ­rer mindst 3 måne­ders løn.

Sagen blev på vegne af HK Danmark ført af advo­kat Ulrik Jørgen­sen, Elmer & Part­nere, tlf. 3367 6767, hos hvem nærmere oplys­nin­ger kan fås.

En kopi af dommen kan rekvi­re­res ved henven­delse til Maja Asmus­sen, ma@elmer-adv.dk