Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.10.2008

Højere erstatning til fyrede elever. Højesteretsdom af 1. oktober 2008

Elmer & Partnere

Højesteret har den 1. oktober 2008 afsagt en dom, der væsentligt ændrer på udmålingen af erstatning til elever, hvis ansættelsesforhold uretmæssigt bliver hævet af arbejdsgiveren.


Elevforhold er som udgangspunkt reguleret af erhvervsuddannelsesloven.


Det fremgår af loven, at elevforhold er uopsigelige, hvilket medfører, at der kun kan ske ophævelse, såfremt der er tale om bristede forudsætninger eller væsentlig misligholdelse.


Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 65, at Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om erstatning i forbindelse med uretmæssig ophævelse af et elevforhold.


Tvistighedsnævnet har en mangeårig praksis for, at der i forbindelse med uretmæssig ophævelse fra arbejdsgiverside af elevforhold gives en tabsuafhængig godtgørelse, som for tiden er på 30.000 kr.


I en række sager er der for Tvistighedsnævnet rejst krav om, at der udover denne godtgørelse skal betales erstatning, svarende til det faktiske tab en elev har haft ved ikke at få løn i periode fra ophævelsen har fundet sted til den pågældende har fået nyt arbejde.


Sådanne krav er konsekvent blevet afvist af Tvistighedsnævnet.


HK besluttede derfor at få spørgsmålet afprøvet ved domstolene.


Den konkrete sag vedrørte en elev, hvis elevaftale var blevet ophævet, fordi arbejdsgiveren mente, at han havde for meget sygefravær.


Den pågældende elev arbejdede indenfor funktionærområdet.


I henhold til funktionærloven har en funktionær, hvis ansættelsesforhold uretmæssigt er ophævet, krav på løn i opsigelsesperioden i det omfang den pågældende har lidt et tab (ikke har fået andet arbejde). Funktionæren har dog altid krav på fuld løn svarende til de første 3 måneder af opsigelsesperioden.


Eleven omfattet af nærværende sag havde fået arbejde hurtigere end 3 måneder, men der blev rejst krav om lønerstatning svarende til 3 måneders løn.


Tvistighedsnævnet og senere Sø- og Handelsretten afviste dette krav med henvisning til, at det ikke var muligt at give lønerstatning svarende til løn i opsigelsesperioden, når elevforholdet er uopsigeligt.


I Højesteret gjorde arbejdsgiveren endvidere gældende, at den godtgørelse på 30.000 kr., der var betalt, dækkede ethvert krav.


Højesteret ændrede Tvistighedsnævnets mangeårige praksis, idet man henviste til, at det fremgår af erhvervsuddannelseslovens forarbejder, at elever som udgangspunkt skal have samme retsstilling som andre arbejdstagere og at dette udgangspunkt alene skal fraviges, hvor der er behov for særlige regler til sikring af uddannelsesformålet.


Højesteret fandt ikke, at tilkendelse af erstatning efter funktionærlovens erstatningsbestemmelse var uforenelig med uddannelsens formål.


Højesteret tilføjede, at det forhold at en uddannelsesaftale er uopsigelig i medfør af erhvervsuddannelsesloven ikke kan føre til, at funktionærlovens § 3 er uanvendelig.


Det ligger således nu fast, at elever, der arbejder indenfor funktionærområdet, i forbindelse med at arbejdsgiveren uberettiget ophæver deres elevaftale får den tabsuafhængige godtgørelse på 30.000 og samtidig er berettigede til løntabserstatning i henhold til funktionærlovens § 3.


Dommen besvarer således et stort spørgsmål, men efterlader også flere spørgsmål ubesvarede.


For det første spørgsmålet om, hvor stor en erstatning (for hvor lang en periode) der kan gives, såfremt eleven ikke hurtigt får nyt arbejde.


Spørgsmålet er, om det er funktionærlovens sædvanlige opsigelsesvarsler der begrænser erstatningsperioden eller om det er den samlede elevaftales løbetid, idet aftalen jo er uopsigelig. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at der generelt gælder en tabserstatningspligt, der gør, at eleven har pligt til at forsøge at skaffe sig anden indtægt og derved begrænse tabet og erstatningskravet.


Det andet spørgsmål der kan rejses er, om dommen har samme betydning udenfor funktionærområdet, altså på områder hvor der ikke er nogen lovgivningsmæssigt fastsat erstatningsbestemmelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af ansættelsesforhold.


Meget taler dog for, at et overenskomstmæssigt fastsat opsigelsesvarsel vil kunne udløse løntabserstatning til en elev i samme omfang som indenfor funktionærområdet, dog således at det kun er det faktiske løntab, der kan kræves erstattet, og ikke som for funktionærer mindst 3 måneders løn.


Sagen blev på vegne af HK Danmark ført af advokat Ulrik Jørgensen, Elmer & Partnere, tlf. 3367 6767, hos hvem nærmere oplysninger kan fås.


En kopi af dommen kan rekvireres ved henvendelse til Maja Asmussen, ma@elmer-adv.dk


Flere nyheder
Om os