Højesteret: 11 år gammel skade var rettidigt anmeldt

Efter mere end 11 år har Højeste­ret ved dom af 28. maj 2014 slået fast, at en arbejds­skade indtruf­fet i okto­ber 2002 var retti­digt anmeldt til den selv­for­sik­rede arbejds­gi­ver. Arbejds­ska­desty­rel­sens og Anke­sty­rel­sens afgø­rel­ser samt Østre Lands­rets­dom blev dermed tilsidesat.

Sagen:
Den 21. okto­ber 2002 star­tede social- og sund­heds­hjæl­per A i sit nye job under ældreplejen i Køben­havns Kommune. 4 dage efter kom hun til skade med sin skul­der under hånd­te­ring af en beboer. Hun fortalte sin grup­pe­le­der herom og denne foran­le­di­gede, at hun med bistand fra sikker­heds­re­præ­sen­tan­ter fik udfyldt en skadesan­mel­delse lige­som hun modtog en syge­mel­ding og henvise hende til læge. Sikker­heds­re­præ­sen­tan­terne afle­ve­rede anmel­del­sen via et internt post­sy­stem til hjem­me­hjælps­le­de­ren, der også var sikker­heds­le­der; men det viste sig efter­føl­gende, at hjem­me­hjælps­le­de­ren ikke havde modta­get den. Forud havde skade­lidte flere gange rykket sikkerhedsrepræsentanten.

Da det med FOA‘s bistand blev opda­get, at sikker­heds­le­de­ren ikke havde modta­get anmel­del­sen og vide­re­be­hand­let denne, blev en ny anmel­delse udfyldt i januar 2004; og dermed mere end et år efter skaden.
Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afvi­ste sagen med henvis­ning til, at den var for sent anmeldt; og uden at forholde sig til, at Køben­havns Kommune var selv­for­sik­ret. Dette skete først i forbin­delse med fornyet sags­be­hand­ling efter en anmod­ning om genop­ta­gelse i 2007. Ved afgø­relse af okto­ber 2009 afvi­ste Anke­sty­rel­sen at sagen var retti­dig anmeldt; idet der alene blev lagt vægt på, at sagen var anmeldt til sikker­heds­re­præ­sen­tan­terne, og at disse ikke kunne sidestil­les med en arbejdsgiverrepræsentant.

Det var imid­ler­tid ikke nærmere under­søgt, om skade­lid­tes nærme­ste over­ord­nede havde fået kend­skab til sagen, men selv da denne oplys­ning frem­kom fast­holdt Anke­sty­rel­sen, at sagen ikke var retti­digt anmeldt, og at heller ikke grup­pe­le­de­ren kunne siges at være fornø­den arbejds­gi­ver­re­præ­sen­tant. Lands­ret­ten gav Anke­sty­rel­sen medhold.

Dette har Højeste­ret nu omgjort.

Afgø­rende for resul­ta­tet var, dels at det af mange­årig fast admi­ni­stra­tiv prak­sis frem­går, at en anmel­delse til en selv­for­sik­ret arbejds­gi­ver er retti­dig, hvis den er anmeldt til skade­lid­tes nærme­ste over­ord­nede og dels at dette måtte siges at være opfyldt når grup­pe­le­de­ren havde fået kend­skab til skaden, og måtte indse, at den kunne begrunde krav på ydel­ser efter loven.

Nu skal sagen så retur til Arbejds­ska­desty­rel­sen, så der kan blive taget stil­ling, om kvin­den i øvrigt skal have erstat­ning og hvor stor den skal være.

Kommen­tar:
Sagen viser, at det kan være ganske afgø­rende for spørgs­må­let om retti­dig anmel­delse til de mange kommu­ner og stats­lige enhe­der, der er selv­for­sik­rede, om nærme­ste over­ord­nede har fået kend­skab til skaden; og at det ikke er afgø­rende om der måtte være etab­le­ret særlige anmeldelsesprocedurer.

Sagen er ført for FOA af Søren Kjær Jensen, skj@elmer-adv.dk.

Søren Kjær Jensen

Partner