Højesteret afgør sag vedrørende frivillig flytning mellem 2 institutioner indenfor samme ansættelsesområde

Højeste­ret gav den 11. decem­ber 2014 en lærer medhold i, at hun ikke havde mistet sin opsi­gel­ses­an­cien­ni­tet i forbin­delse med skifte fra én skole til en anden skole i samme kommune.

Stil­lings­skif­tet var ønsket af hende selv, og i forbin­delse hermed havde hun opsagt sin stil­ling hos den ene skole og fået et nyt ansæt­tel­ses­brev med angi­velse af prøve­tid hos den anden skole.

Højeste­ret har i sine præmis­ser anført:

Sagen angår F’s krav på opsi­gel­ses­var­sel og fratræ­del­ses­godt­gø­relse, da hun i april 2010 blev opsagt fra stil­lin­gen som folke­sko­le­læ­rer på O Skole i Viborg Kommune. Efter funk­tio­nær­lovens § 2 og § 2 a er varig­he­den af hendes uafbrudte beskæf­ti­gelse i samme virk­som­hed (ancien­ni­tet) afgø­rende for opsi­gel­ses­vars­let og retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Det frem­går af hendes ansæt­tel­ses­brev af 21. maj 1997, at hun blev ansat ”som overenskom­stan­sat lærer ved Viborg Kommu­nes Skole­væ­sen med tjene­ste indtil videre ved S Skole”. Siden august 1997 var hun heref­ter i uafbrudt beskæf­ti­gelse som lærer ved S Skole, indtil hun i januar 2010 indgik aftale om fastan­sæt­telse i en stil­ling som lærer ved O Skole og opsagde sin stil­ling som lærer ved S Skole. Ifølge ansæt­tel­ses­bre­vet af 1. marts 2010 var hun heref­ter med virk­ning fra den 22. februar 2010 ”ansat i en stil­ling som lærer ved Viborg Kommune med tjene­ste indtil videre ved O Skole”.

Spørgs­må­let er, om F’s stil­lings­skift fra S Skole til O Skole under de fore­lig­gende omstæn­dig­he­der inde­bæ­rer en afbry­delse af hendes ancien­ni­tet efter reglerne i funk­tio­nær­loven med den virk­ning, at hun mistede sit hidti­dige opsi­gel­ses­var­sel på 6 måne­der efter funk­tio­nær­lovens § 2 og retten til fratræ­del­ses­godt­gø­relse efter lovens § 2 a.

Som det frem­går af ansæt­tel­ses­bre­vene og kommu­nens retnings­linjer for forflyt­telse af lærere i folke­sko­len, er ansæt­tel­ses­om­rå­det for lærerne ved kommu­nens skoler hele kommu­nen med angi­velse af tjene­ste­sted ved en bestemt skole. Lærerne ved kommu­nens skoler er derfor omfat­tet af forplig­tel­sen til forflyt­telse og retten til ompla­ce­ring til en anden af kommu­nens skoler efter de herom gældende regler, hvil­ket kan være aktu­elt af hensyn til afstem­ning af beho­vet for lærer­kræf­ter med den samlede kapa­ci­tet i kommu­nen i forbin­delse med børne- og ungdoms­for­valt­nin­gens årlige plan­læg­ning af skole­å­ret. Under disse omstæn­dig­he­der finder Højeste­ret, at de enkelte skoler må anses for en del af samme virk­som­hed i funk­tio­nær­lovens forstand. Dette gælder, selv om der er sket dele­ga­tion til de enkelte skole­le­dere af ledel­ses­be­fø­jel­ser, herun­der med vidt­gå­ende kompe­tence med hensyn til ansæt­telse og afske­di­gelse af lærere, og selv om de enkelte skole­le­dere af den grund normalt kun har kend­skab til lærerne ved egen skole. Mang­lende kend­skab til en ansø­ger fra en anden skole i kommu­nen kan i prak­sis søges afhjul­pet ved indhen­telse af refe­ren­cer efter aftale med ansø­ge­ren herom.

Den 22. februar 2010 over­gik F umid­del­bart fra beskæf­ti­gelse i en fuld­tids­stil­ling som lærer på S Skole til beskæf­ti­gelse i en tilsva­rende stil­ling på O Skole. Begge skoler hører under Viborg Kommune. Selv om stil­lings­skif­tet skete på baggrund af hendes ansøg­ning efter eksternt opslag, og hun efter ønske fra skole­le­de­ren på S Skole indgav en opsi­gelse, da hun havde fået stil­lin­gen på O Skole, finder Højeste­ret heref­ter, at hun ved afske­di­gel­sen i april 2010 må anses for at have været i uafbrudt beskæfti­gelse som lærer i samme virk­som­hed i funk­tio­nær­lovens forstand siden sin ansæt­telse på Søndre Skole i 1997. Hun var derfor beret­ti­get til opsi­gel­ses­var­sel og fratræ­del­ses­godt­gø­relse som påstået.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Danmarks Lærer­for­e­ning, på pb@elmer-adv.dk.