fbpx

Dom i ryger-erstatningssagen torsdag, den 20. november 2014 kl. 12.00.

Efter mere end 11 år ved domsto­lene, herun­der de sidste 4 dage i Højeste­ret, venter sagens parter; den fynske ex-ryger, Allan Lykke, og de to danske tobaks­sel­ska­ber, House of Prince og Skan­di­na­visk Holding, nu på Højeste­rets dom.

PRINCIPIELT ERSTATNINGSRETLIGT SPØRGSMÅL
Advo­kat Karsten Høj, der blev beskik­ket for Allan Lykke i sagen for Højeste­ret, har sammen med tobaks­fir­ma­er­nes to advo­ka­ter fra Ples­ner brugt mandag til tors­dag i sidste uge i Højeste­ret på så godt som muligt at belyse en række prin­ci­pi­elle erstat­nings­ret­lige spørgsmål.

Juri­disk hand­ler sagen om produktansvar for et såkaldt ”arts­far­ligt” produkt. Ciga­re­tryg­ning inde­bæ­rer en bety­de­lig risiko for helbreds­skade efter mange års brug. Det er alle enige om i dag.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, hvor­når ciga­ret­tens reelle skade­virk­ning i form af risi­koen for egent­lig farmako­lo­gisk afhæn­gig­hed blev til en almen kendt system­skade. Det er nemlig Allan Lykke og hans advo­kats syns­punkt, at det er afhæn­gig­he­den, der udgør den reelle skade­virk­ning, fordi det er den, der gør, at man får et væsent­ligt og konti­nu­er­ligt ryge­for­brug med væsent­lig risiko for ryge­ska­der til følge.

Det er første gang, at den danske Højeste­ret skal tage stil­ling til en ”ryger-sag”. Både den norske og finske højeste­ret har for henholds­vis 11 og 13 år siden afsagt domme, der begge frifandt tobaks­fir­maet. Disse sager adskil­ler sig dog på en del spørgs­mål fra den danske sag.

SAGENS TEMA I ØSTRE LANDSRET
Sagen i Østre Lands­ret blev ført af advo­kat Anker Laden og angik primært, om tilsæt­nings­stof­ferne i Prince-cigaretten har forø­get Allan ykkes niko­ti­naf­hæn­gig og dermed påført ham en helbreds­skade. Det fandt lands­ret­ten ikke bevist, lige­som lands­ret­ten heller ikke i øvrigt fandt grund­lag for at tilkende erstatning.

SAGENS TEMA I HØJESTERET
Hoved­spørgs­må­lene i sagen for Højeste­ret vedrø­rer for det første det mere grund­læg­gende spørgs­mål om afgræns­nin­gen af produ­cen­tens pligt til at oplyse og advare om egen­ska­ber ved arts­far­lige produk­ter, og for det andet om de produk­tæn­drin­ger, produ­cen­ten efter­føl­gende har iværk­sat for at imøde­komme myndig­he­der­nes sund­heds­be­stræ­bel­ser, reelt har været virk­somme, og i hvil­ket omfang konse­kven­serne af ændrin­gerne i øvrigt har været produ­cen­ten henholds­vis myndig­he­derne og forbru­gerne bekendt.

Henven­delse kan ske til advo­kat Karsten Høj eller til advo­kat Kira Kolby Christensen.

Kira Kolby Christensen

Partner