Højesteret: Arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under lønmodtagerens barselsorlovsperiode i optjeningsåret medfører ret til ferie med løn i det efterfølgende ferieår

Højeste­ret har den 20. novem­ber 2009 afsagt dom i en prin­ci­piel sag vedrø­rende retten til optje­ning af betalt ferie.

Sagen vedrørte en medar­bej­der, der under sin barselsor­lov — i peri­o­den hvor medar­bej­de­ren ikke modtog fuld løn fra arbejds­gi­ve­ren — havde modta­get beta­ling af pensions­bi­drag fra sin arbejds­gi­ver. Pensions­bi­dra­gene var blevet indbe­talt på medar­bej­de­rens pensionsordning.

Af Feri­e­lovens § 7, stk. 1, frem­går det, at en lønmod­ta­ger optje­ner ret til betalt ferie under sin ansæt­telse i optje­ning­s­året. Af Feri­e­lovens § 7, stk. 2, frem­går det, at der ikke optje­nes ret til betalt ferie under ansæt­tel­sen i sygdoms­pe­ri­o­der, barsels­pe­ri­o­der eller andre orlovs­pe­ri­o­der eller tjene­ste­fri­heds­pe­ri­o­der, hvor arbejds­gi­ve­ren ikke skal betale fuld eller delvis løn.

Spørgs­må­let i sagen var såle­des, om arbejds­gi­ve­rens indbe­ta­ling af pensions­bi­drag i barsels­pe­ri­o­den var udtryk for ”delvis løn” som nævnt i Feri­e­lovens § 7, stk. 2. I givet fald ville arbejds­gi­ve­ren være forplig­tet til at udbe­tale sædvan­lig løn under lønmod­ta­ge­rens ferie i feri­e­å­ret efter optjeningsåret.

Fler­tal­let af Højeste­rets dommere (4:3) stad­fæ­stede Sø- og Handels­ret­tens dom af 19. august 2008.

I sine præmis­ser bemær­ker Højeste­ret, at et arbejds­gi­ver­be­talt pensions­bi­drag indgår i den ”sædvan­lige og fast påreg­ne­lige løn”, som en lønmod­ta­ger i henhold til Feri­e­lovens § 23, stk. 2, oppebærer.

I tråd med sin dom af 28. septem­ber 1994 (UfR 1994.917.H), hvor­ved Højeste­ret slog fast, at et arbejds­gi­ver­be­talt pensions­bi­drag er en så sædvan­lig og natur­lig del af en arbejds­af­tale og af det samlede arbejds­ve­der­lag, at pensions­bi­dra­get må anses for at være ”løn”, fandt Højeste­ret såle­des, at pensions­bi­dra­get tillige må betrag­tes som ”delvis løn” i Feri­e­lovens § 7, stk. 2´s forstand.

Af denne årsag – og da Højeste­ret bemær­kede, at pensions­bi­drag udgør en stadig stigende del af det samlede arbejds­ve­der­lag på arbejds­mar­ke­det – fandt Højeste­ret, at lønmod­ta­ge­ren i feri­e­å­ret efter optje­ning­s­året havde ret til fuld løn under ferie.

Det forhold, at lønmod­ta­gere, der fratræ­der inden afhol­del­sen af den optjente ret til ferie med løn, og som såle­des alene har ret til beta­ling af feri­e­godt­gø­relse med 12,5% af de udbe­talte pensions­bi­drag, ville blive stil­let forskel­ligt i forhold til medar­bej­dere, der hos arbejds­gi­ve­ren holdt den under barselsor­lovs­pe­ri­o­den optjente ferie, ændrede ikke Højeste­rets synspunkt.

Elmer & Part­ne­res vurdering:
Ved dommen har Højeste­ret slået utve­ty­digt fast, at arbejds­gi­ve­rens pensions­bi­drag i alle hense­en­der er en væsent­lig lønandel.

Spørgs­mål og bemærk­nin­ger til dommen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Finans­for­bun­det, eller til advo­kat Peter Albrechtsen.