Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
15.11.2013

Højesteret har afsagt dom i Irma-sagen

Elmer & Partnere


Højesteret har ved dom af 14. november 2013 (Sag 185/2010) stadfæstet Østre Landsrets dom af 30. juni 2010 (B-2486-09).


Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt det var i strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, at afskedige en ungarbejder i Irma, fordi vedkommende fyldte 18 år. Højesteret har tiltrådt Landsrettens afgørelse og fastslået, at afskedigelsen ikke var i strid med beskæftigelsesdirektivet. Højesteret anså den overenskomstmæssige ordning for at forfølge et legitimt formål, og at midlerne til at nå dette mål var hensigtsmæssige og nødvendige.


Det er bemærkelsesværdigt ved dommen, at Højesteret uden nærmere bevisførelse lægger til grund, at den overenskomstmæssige ordning forfulgte et legitimt formål, og således ikke også forfulgte mål som er illegitime – fx arbejdsgiverens omkostningsbegrænsning.


Højesteret har med dommen gjort det klart, at der udvises betydelig tilbageholdenhed med at tilsidesætte overenskomstbestemmelser, når det som i denne sag var overladt til arbejdsmarkedets parter at implementerer en undtagelse til et ellers udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.


Det ses blandt andet ved, at Højesteret i vurderingen af, om ordningen forfulgte legitime formål, lagde vægt på, at overenskomsten på området og den forudgående mangeårige praksis, måtte anses som begrundet i parternes fælles interesse i at fremme integrationen på arbejdsmarkedet. Højesteret henviser i dommen flere steder til forhandlingsretten.


Det er herefter op til arbejdsmarkedets parter, om ordningen skal ændres. Det kan efter Elmer og Partners vurdering vise sig at være forbundet med betydelige vanskeligheder.


*


Henvendelser vedrørende dommen kan rettes til advokat Peter Breum, pb@elmer-adv.dk, der førte sagen på vegne HK Danmark.


Fra dommen fremhæves følgende:


Sagen hovedspørgsmål


A blev ansat som servicemedarbejder i Irma A/S, da han var 16 år. Han blev afskediget, fordi han fyldte 18 år. Under ansættelsen blev han aflønnet med en lavere løn end voksne ansatte.

Både aflønningen og afskedigelsen skete i overensstemmelse med overenskomsten mellem Irma A/S og HK Handel, der var gældende for ansættelsen.


For Højesteret var hovedspørgsmålet, om den adgang til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til aflønning og afskedigelse, der følger af forskelsbehandlingslovens § 5 a, stk. 5, gik videre end, hvad beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, giver hjemmel til.


Forskelsbehandlingslovens § 5, stk. 5, lyder således:


Uanset bestemmelsen i stk. 1 er loven ikke til hinder for bestemmelser i kollektive aftaler og overenskomster om særlige regler for aflønning af unge under 18 år. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder med hensyn til ansættelse, lønvilkår og afskedigelse finder ikke anvendelse for lønmodtagere under 18 år, hvis ansættelse er omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år.


Beskæftigelsesdirektivet artikel 6 lyder således:


Berettigelse af ulige behandling på grund af alder


1. Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål indenfor rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Der kan bl.a. være tale om følgende former for ulige behandling:


a) tilvejebringelse af særlige vilkår for adgang til beskæftigelse og erhvervsuddannelse, beskæftigelse og erhverv, herunder betingelser vedrørende afskedigelse og aflønning, for unge, ældre arbejdstagere og personer med forsørgerpligt med henblik på at fremme deres erhvervsmæssige integration eller at beskytte dem

b) […]


Højesterets vurdering


Højesteret foretog en vurdering af, om ordningen, der tillod afskedigelse af ungarbejdere når de fyldte 18 år, forfulgte et legitimt formål, og om midlerne dertil var hensigtsmæssige og nødvendige.


For så vidt angår det legitime formål udtalte Højesteret følgende:


Den overenskomstmæssigt fastlagte ordning mellem HK og Irma med lavere løn til de unge under 18 år og adgang til at afskedige dem, når de fylder 18 år, alene med henvisning hertil, er i overensstemmelse med mangeårig overenskomstpraksis på butiksområdet. Denne praksis og overenskomsten mellem HK og Irma må anses for begrundet i parternes fælles interesse i at fremme integrationen af unge under 18 år på arbejdsmarkedet. Den omstændighed, at Irma muligvis sparer omkostninger ved at ansatte en ung under 18 år i stedet for en voksen, kan ikke føre til en anden vurdering, idet dette ikke kan anses for at være formålet med ordningen, men er en følge heraf.


Højesteret vurderede derefter, at ordningen også var hensigtsmæssig til at nå det legitime formål, og udtalte følgende:


Afskedigelsesadgangen giver plads til nye unge, således at formålet løbende kan blive opfyldt. Uden denne mulighed for afskedigelse ville arbejdsgivere være mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere under 18 år.


[…]


Højesteret tiltræder herefter, at ulige behandling af unge under 18 år og muligheden for at afskedige dem, når de fylder 18 år, er hensigtsmæssige midler til at nå målet om at fremme deres erhvervsmæssige integration.


For så vidt angik om ordningen også var nødvendig anførte Højesteret følgende:


Det må endvidere tages i betragtning, at bestemmelsen ikke giver arbejdsgiverne en generel adgang til at behandle unge under 18 år ulige med hensyn til aflønning og afskedigelse, men kun i det omfang ansættelsen er omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholder særlige regler om aflønning af unge under 18 år. Herved er det overladt til arbejdsmarkedets parter under udøvelsen af deres grundlæggende ret til at føre kollektive forhandlinger at finde en balance mellem deres respektive interesser under hensyntagen til den overordnede situation på det berørte arbejdsmarked og til de særlige kendetegn ved de pågældende stillinger.


[…]


Der er ikke grundlag for at fastslå, at bestemmelserne om lavere aflønning af unge under 18 år i overenskomsten mellem Irma og HK går videre end nødvendigt for at opnå formålet om at fremme den erhvervsmæssige integration af unge under 18 år. Muligheden for at afskedige unge, når de fylder 18 år, må endvidere efter det, som er anført foran i relation til spørgsmålet om hensigtsmæssighed, anses for at være et afgørende led i ordningen med lavere aflønning med henblik på at fremme integrationen af de unge under 18 år på arbejdsmarkedet.


Flere nyheder
Om os