Højesteret henviser aktiesag til Sø- og Handelsretten

Fortolk­ning af aktie­op­tions­lo­vens § 1 skal ske i Sø- og Handels­ret­ten med direkte anke­ad­gang til Højeste­ret. Det har Højeste­ret fast­slået i en kendelse afsagt den 16. septem­ber 2009 i en sag anlagt af Finans­for­bun­det for en række medlem­mer mod et penge­in­sti­tut repræ­sen­te­ret af Finans­sek­to­rens Arbejdsgiverforening.

Med virk­ning fra 1. juli 2004 trådte aktie­op­tions­lo­ven i kraft. I forbin­delse med vedta­gel­sen af aktie­op­tions­lo­ven blev det bestemt, at de tradi­tio­nelle medar­bej­derak­tie­ord­nin­ger ikke var omfat­tet af loven.

I den konkrete sag har medar­bej­derne fået stil­let gratis medar­bej­derak­tier i udsigt. Finans­for­bun­det gør gældende, at der er tale om en tradi­tio­nel medar­bej­derak­tie­ord­ning, og at aktie­op­tions­lo­ven derfor ikke finder anvendelse.

Bliver det resul­ta­tet af dommen, har medar­bej­dere, der selv opsi­ger deres stil­ling, krav på tilde­ling af en forholds­mæs­sig andel af de medar­bej­derak­tier, de ville have fået, hvis de ikke havde sagt op.

Penge­in­sti­tut­tet gør imid­ler­tid gældende, at den ordning, der er etab­le­ret, adskil­ler sig fra de tradi­tio­nelle medar­bej­derak­tie­ord­nin­ger, og at der dermed er tale om et aktie­af­løn­nings­in­stru­ment omfat­tet af aktieoptionsloven.

Højeste­ret skri­ver i kendelsen:
Der skal såle­des tages stil­ling til, om loven omfat­ter en ordning, der er karak­te­ri­se­ret ved, at erhver­vel­sen er betin­get af konkret målop­fyl­delse for den enkelte medar­bej­der, om tilde­ling af gratisak­tier er omfat­tet af ordene “at købe” i lovens § 1, og hvil­ken betyd­ning det skal have, at der opere­res med både et tilde­lings­tids­punkt og erhvervelsestidspunkt.

Byret­ten fandt, at sagen kunne afgø­res af byret­ten under delta­gelse af tre juri­di­ske dommere og to fagdom­mere. Byret­ten gav medhold i, at problem­stil­lin­gen var prin­ci­piel, men fandt ikke, at det var af en sådan gene­rel betyd­ning, at sagen burde henvi­ses til Sø- og Handels­ret­ten. Østre Lands­ret nåede samme resultat.

Højeste­ret konklu­de­rer, at en stil­ling­ta­gen til den omtvi­stede ordning inde­bæ­rer en fortolk­ning af aktie­op­tions­lo­vens § 1, der er et prin­ci­pi­elt retligt spørgs­mål af gene­rel betyd­ning for rets­an­ven­del­sen. Sagen henvi­ses derfor til fort­sat behand­ling ved Sø- og Handels­ret­ten som første instans.

Både Finans­for­bun­det og Finans­sek­to­rens Arbejds­gi­ver­for­e­ning havde tilslut­tet sig, at sagen skulle henvi­ses til Sø- og Handelsretten.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
På aktie­af­løn­nings­om­rå­det er det væsent­ligt at få fast­slået, hvad der er omfat­tet af aktie­op­tions­lo­ven, og hvad der falder uden­for. For medar­bej­dere, der selv ønsker at forlade deres stil­ling, mister retten til de afløn­nings­in­stru­men­ter, der er omfat­tet af loven.

Hvis penge­in­sti­tut­tet får medhold i, at ordnin­gen er omfat­tet af aktie­op­tions­lo­ven, er det nærlig­gende for arbejds­gi­vere at udforme ordnin­gerne på tilsva­rende måde. Der er reelt tale om nogle få ændrin­ger, som enhver arbejds­gi­ver rela­tivt let vil kunne gennemføre.

Et sådant centralt spørgs­mål bør i sidste instans afgø­res af Højesteret.

I 2007 blev rets­plej­e­loven ændret. Alle sager skal deref­ter starte i byret­ten, og mulig­he­den for at henvise sager til behand­ling ved lands­ret eller Sø- og Handels­ret­ten blev væsent­ligt redu­ce­ret. Højeste­ret har, så vidt Elmer & Part­nere ved, ikke tidli­gere taget stil­ling til de nye regler i ansæt­tel­ses­ret­lig sammen­hæng. Elmer & Part­nere bakker op omkring beva­rel­sen af Sø- og Handels­ret­tens ekspertvi­den på det ansæt­tel­ses­ret­lige område, der bl.a. styr­kes ved obliga­to­risk delta­gelse af fagdom­mere i afgø­rel­sen af sagerne. Derfor er det godt, at Højeste­ret i den konkrete sag ikke har fulgt den tilba­ge­hol­den­hed med henvis­ning af sagen, som by- og lands­ret havde gjort.

Højeste­ret har afgjort sagen konkret, og der er ikke fortolk­nings­bi­drag gene­relt til forstå­el­sen af de nye henvisningsregler.

Even­tu­elle spørgs­mål vedrø­rende kendel­sen fra Højeste­ret eller aktie­af­løn­nings­om­rå­det i øvrigt kan rettes til advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der fører sagen på vegne Finansforbundet.

Jacob Goldschmidt

Partner