Højesteret skal tage stilling til, om flytning af arbejdssted er en væsentlig vilkårsændring

Østre Lands­ret afsagde den 22. januar 2009 en dom, hvor det af præmis­serne frem­gik, at lands­ret­ten ikke fandt, at flyt­ning af en arbejds­plads, der medførte en forø­get daglig trans­port på 47 km. og 91 minut­ter forø­get daglig trans­port­tid, var en væsent­lig vilkårs­æn­dring i funk­tio­nær­lovens forstand.

Retten fandt såle­des ikke, at de medar­bej­dere, hvis arbejds­sted var ændret, havde krav på beta­ling for den forø­gede trans­port­tid og de forø­gede trans­portud­gif­ter i opsigelsesperioden.

Sagen udsprang af struk­tur­re­for­men i den offent­lige admi­ni­stra­tion, der trådte i kraft den 1. januar 2007.

De konkrete sager vedrørte medar­bej­dere, der hidtil havde været beskæf­ti­get i den kommu­nale skat­te­ad­mi­ni­stra­tion, men i forbin­delse med struk­tur­re­for­men blev over­flyt­tet til det stats­lige SKAT og i den forbin­delse ændrede arbejdssted.

De pågæl­dende ønskede at fort­sætte hos den nye arbejds­gi­ver på det nye arbejds­sted, men krævede beta­ling for den forø­gede trans­port­tid og de forø­gede trans­portud­gif­ter i opsigelsesperioden.

De pågæl­dende medar­bej­dere, hvis sag blev ført af HK, fik medhold i Køben­havns Byret, mens Østre Lands­ret frifandt arbejdsgiveren.

Proces­be­vil­lingsnæv­net har nu givet tilla­delse til, at Østre Lands­rets dom kan indbrin­ges for Højeste­ret under henvis­ning til, at sagen er af prin­ci­piel karakter.

Sagen føres af HK repræ­sen­te­ret af advo­kat Ulrik Jørgen­sen, Elmer & Part­nere, tlf.nr. 33 67 67 67, hos hvem nærmere oplys­nin­ger kan fås.