Højesteretsdom 5. februar 2004

Højeste­ret har ved dom af 5. februar 2004 tilsi­de­sat stan­dard­vi­kå­rene for Euro­card, der under særlige regler for firma­kort inde­hol­der bestem­melse om, at den ansatte hæfter for brugen af kortet, hvis arbejds­gi­ve­ren ikke beta­ler på grund af konkurs. HK fik på vegne en økono­mi­chef, der også var medlem af besty­rel­sen, tilla­delse til at prøve i Højeste­ret, om det kunne være rigtigt, at den ansatte af egen lomme skulle betale den regning, som kort­sel­ska­bet ikke fik betalt af arbejds­gi­ve­ren, som gik konkurs. Efter kortin­de­ha­ver­reg­lerne skal den ansatte bevise, at han på tids­punk­tet for brug af kortet “hver­ken havde eller burde have haft indsigt i virk­som­he­dens over­ord­nede økono­mi­ske forhold og kend­skab til, at indgi­velse af konkurs­be­gæ­ring kunne indtræde”. Alle Højeste­rets dommere er enige om, at hæftel­ses­be­stem­mel­sen ikke på rime­lig måde afba­lan­ce­rer parter­nes inter­es­ser. Alle er enige om, at bevis­byr­den ikke skal ligge hos lønmod­ta­ge­ren, men skal følge almin­de­lige bevis­byr­de­reg­ler, hvor­ef­ter kort­ud­ste­der skal bevise forhol­dene. Derfor tilsi­de­sæt­tes stan­dard­vil­kå­ret som urime­ligt efter afta­le­lovens § 36. 2 dommere går videre, idet de anfø­rer, at det ikke er tilstræk­ke­ligt at tilsi­de­sætte vilkå­ret om omvendt bevis­byrde, idet vilkå­ret også bort­set herfra afvi­ger væsent­ligt fra den almin­de­lige erstat­nings­rets afgræns­ning af de tilfælde, hvor en lønmod­ta­ger er ansvar­lig. Alle­rede af den grund frifin­des den ansatte. 3 dommere tilsi­de­sæt­ter kun bevis­byr­de­reg­len, og skal deref­ter tage stil­ling til, om kort­ud­ste­der har bevist, at den ansatte da han brugte kortet, havde kend­skab til at indgi­velse af konkurs­be­gæ­ring kunne indtræde. Også på dette punkt deler Højeste­rets dommere sig i 2. En dommer finder ikke, at det er bevist, at den ansatte vidste at indgi­velse af konkurs­be­gæ­ring kunne indtræde, og frifin­der af denne grund den ansatte. Ende­lig finder 2 dommere det er bevist, at den ansatte vidste, at indgi­velse af konkurs­be­gæ­ring kunne indtræde, og stem­mer derfor for at dømme den ansatte. Resul­ta­tet er heref­ter at den ansatte ikke hæfter for gælden, da 3 dommere frifin­der. Sagen har betyd­ning for alle, der har et firma­kort. Euro­card har under sagen oplyst, at der er 75.000 inde­ha­vere af sådanne Euro­card. Det ligger nu fast, at man ikke kan pålægge den ansatte at føre bevis, og en række sager må derfor forven­tes at få et andet resul­tat. Højeste­ret har ved dommen lagt sig på samme linje som Forbru­gerom­buds­man­den, der er tilsyns­myn­dig­hed efter lov om visse betalingsmidler.

Nærmere oplys­ning om dommen kan fås hos advo­kat Jacob Goldschmidt.

Jacob Goldschmidt

Partner