Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.02.2004

Højesteretsdom 5. februar 2004

Elmer & Partnere

Højesteret har ved dom af 5. februar 2004 tilsidesat standardvikårene for Eurocard, der under særlige regler for firmakort indeholder bestemmelse om, at den ansatte hæfter for brugen af kortet, hvis arbejdsgiveren ikke betaler på grund af konkurs. HK fik på vegne en økonomichef, der også var medlem af bestyrelsen, tilladelse til at prøve i Højesteret, om det kunne være rigtigt, at den ansatte af egen lomme skulle betale den regning, som kortselskabet ikke fik betalt af arbejdsgiveren, som gik konkurs. Efter kortindehaverreglerne skal den ansatte bevise, at han på tidspunktet for brug af kortet “hverken havde eller burde have haft indsigt i virksomhedens overordnede økonomiske forhold og kendskab til, at indgivelse af konkursbegæring kunne indtræde”. Alle Højesterets dommere er enige om, at hæftelsesbestemmelsen ikke på rimelig måde afbalancerer parternes interesser. Alle er enige om, at bevisbyrden ikke skal ligge hos lønmodtageren, men skal følge almindelige bevisbyrderegler, hvorefter kortudsteder skal bevise forholdene. Derfor tilsidesættes standardvilkåret som urimeligt efter aftalelovens § 36. 2 dommere går videre, idet de anfører, at det ikke er tilstrækkeligt at tilsidesætte vilkåret om omvendt bevisbyrde, idet vilkåret også bortset herfra afviger væsentligt fra den almindelige erstatningsrets afgrænsning af de tilfælde, hvor en lønmodtager er ansvarlig. Allerede af den grund frifindes den ansatte. 3 dommere tilsidesætter kun bevisbyrdereglen, og skal derefter tage stilling til, om kortudsteder har bevist, at den ansatte da han brugte kortet, havde kendskab til at indgivelse af konkursbegæring kunne indtræde. Også på dette punkt deler Højesterets dommere sig i 2. En dommer finder ikke, at det er bevist, at den ansatte vidste at indgivelse af konkursbegæring kunne indtræde, og frifinder af denne grund den ansatte. Endelig finder 2 dommere det er bevist, at den ansatte vidste, at indgivelse af konkursbegæring kunne indtræde, og stemmer derfor for at dømme den ansatte. Resultatet er herefter at den ansatte ikke hæfter for gælden, da 3 dommere frifinder. Sagen har betydning for alle, der har et firmakort. Eurocard har under sagen oplyst, at der er 75.000 indehavere af sådanne Eurocard. Det ligger nu fast, at man ikke kan pålægge den ansatte at føre bevis, og en række sager må derfor forventes at få et andet resultat. Højesteret har ved dommen lagt sig på samme linje som Forbrugerombudsmanden, der er tilsynsmyndighed efter lov om visse betalingsmidler.


Nærmere oplysning om dommen kan fås hos advokat Jacob Goldschmidt.


Flere nyheder
Om os