Højesteretsdom af 24. august 2005 — Skolepraktikelevs tilskadekomst omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven

Højeste­rets­dom om skole­prak­ti­ke­le­ver og arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven Den 24. august 2005 afsagde Højeste­ret dom i en sag mellem en skole­prak­ti­ke­lev og Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet om spørgs­må­let om, hvor­vidt en elev var kommet til skade i forbin­delse med ”under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold”. Dommen er en stad­fæ­stelse af Østre Lands­rets dom af 12. august 2004. Skole­prak­ti­ke­le­ver er som udgangs­punkt ikke omfat­tet af arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven, men hvis skaden sker i forbin­delse med arbejde ”under arbejds­plads­lig­nende forhold”, finder arbejds­ska­de­for­sik­rings­lo­ven anven­delse, jf. 66, stk. 2 i erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­ven Skole­prak­ti­ke­le­ven, der var medlem af HK, var i forbin­delse med en kaffe­pause i skole­prak­ti­k­ar­bej­det faldet på en trappe og var kommet slemt til skade. Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet gjorde gældende, at skader, der skete i pauser fra arbej­det ikke kunne anses for at ske i forbin­delse med ”under­vis­ning under arbejds­plads­lig­nende forhold”. Højeste­ret lagde i sin afgø­relse vægt på, at arbej­det i simu­la­tions­virk­som­he­den, som Handels­sko­len havde etab­le­ret, var tilret­telagt på samme måde som arbejds­dage i normale virk­som­he­der, og at pauserne derfor var en inte­gre­ret del af under­vis­nin­gen, da pauserne fandt sted på Handels­sko­len, og fordi skole­prak­ti­ke­le­verne havde pligt til at være til rådig­hed for even­tu­elle arbejds­op­ga­ver i pauserne.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK.