Høring om vold på arbejdet

Tors­dag den 10. okto­ber 2013 afholdt Elmer & Part­nere i samar­bejde med nogle faglige orga­ni­sa­tio­ner, SL, FOA og FTF, en høring på Chri­sti­ans­borg med temaet ”Vold på arbej­det — offe­rets vanske­lige vej til erstatning”.

Hørin­gen havde delta­gelse af mere end 100 særligt inter­es­se­rede perso­ner, og de blev på hørin­gen vidne til mange spæn­dende indlæg.

Op til hørin­gen var udar­bej­det en mate­ri­a­le­sam­ling inde­hol­dende rele­vante regler og en række eksemp­ler på tilska­de­kom­ster i form af vold eller trus­ler om vold, som ofte ikke gav ret til erstat­ning udover, hvad de måtte blive tilkendt efter arbejdsskadesikringsloven.

Flere af disse ”ofre” forkla­rede på hørin­gen uddy­bende om deres respek­tive sager, og deru­d­over var der spæn­dende indlæg set fra både arbejds­gi­ver­si­den v/Kommunernes Lands­for­e­ning, fra borger­si­den v/Alzheimerforeningen og fore­ning LEV, fra forsik­rings­sel­ska­ber­nes side v/Forsikring og Pension og fra fagfor­e­nings­si­den. Program­met, mate­ri­a­le­sam­lin­gen og de fleste indlæg kan ses på vores hjem­mesi­den under tema.

Disse forskel­lige oplæg førte frem til en debat med delta­gelse af poli­ti­kere i form af Jens Sten­bæk fra Danske regio­ner samt folke­tings­po­li­ti­kerne Pernille Skip­per fra Enheds­li­sten og Peter Skaarup fra Dansk Folke­parti samt formæn­dene fra de tre samar­bejds­or­ga­ni­sa­tio­ner. Det var en spæn­dende og idérig debat, hvor der var klar enig­hed om, at retstil­stan­den ikke er accep­ta­bel, og at der bør tages initi­a­ti­ver til at ændre denne, men usik­ker­hed om, hvordan.

Der vil med sikker­hed blive pres­set på med forskel­lige initi­a­ti­ver i fremtiden.

Spørgs­mål kan rettes til advo­kat­fuld­mæg­tig Anne Signora Toft ast@elmer-adv.dk eller advo­kat Søren Kjær Jensen skj@elmer-adv.dk.

Søren Kjær Jensen

Partner