Hvor længe skal veteraner med en anerkendt arbejdsskade vente på Forsvaret?

Som advo­kat for Solda­ter­le­ga­tet og et stort antal vete­ra­ner kræver vi nu svar herpå, da følel­sen af at blive dårligt behand­let og følel­sen af mismod nu igen er ved at ramme mange vete­ra­ner, som tidli­gere har kæmpet en årelang kamp mod Arbejds­ska­desty­rel­sen og nu føler de kæmper mod Forsvaret.

Vi har derfor den 24. juni 2015 skre­vet følgende til chefen for Forsva­rets Arbejdsskade- og Erstat­nings­kon­tor (FAEK) og Forsvarsministeren:

Kære afde­lings­chef for FAEK og kære Forsvarsminister

Som advo­kat for Solda­ter­le­ga­tet og et stort antal vete­ra­ner henven­der jeg mig for at høre, hvor længe vete­ra­nerne med en aner­kendt arbejds­skade fort­sat skal vente på Forsva­rets stil­ling­ta­gen til vete­ra­ner­nes ret til kulan­ce­mæs­sig godt­gø­relse for svie og smerte.

Jeg kan samti­dig oplyse, at mange af vete­ra­nerne ikke forstår, hvor­for det nu er Forsvaret/deres (tidli­gere) arbejds­gi­ver, som skal trække deres sag i langdrag. 

Først kæmpede vete­ra­nerne en årelang kamp mod Arbejds­ska­desty­rel­sen for at få aner­kendt en arbejds­skade. Da aner­ken­del­sen kom, var det for rigtig mange en stor forløs­ning, for nu havde de fået offi­ci­elt papir på, at det rent faktisk var de ople­vel­ser og hændel­ser, som de havde været udsat for under udsen­delse som soldat, som havde gjort dem syge. Det, at Forsva­rets stil­ling­ta­gen til deres ret til kulan­ce­mæs­sig godt­gø­relse for svie og smerte nu træk­ker så meget ud som det gør, har desværre den virk­ning, at mange af vete­ra­nerne nu igen rammes af den følelse, som de havde under den årelange sags­be­hand­ling af deres sag i Arbejds­ska­desty­rel­sen, nemlig følel­sen af at blive dårligt behand­let og følel­sen af mismod.

Derfor skal jeg på det kraf­tig­ste opfor­dre til, at sagerne nu afslut­tes snarest.

Jeg skal endvi­dere gentage min opfor­dring til FAEK om at anvende arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel om foræl­delse, § 36. Særreg­ler går som bekendt forud for gene­relle regler. Forsva­ret er arbejds­gi­ver for vete­ra­nerne. Derfor kan og skal arbejds­ska­desik­rings­lo­vens § 36 anven­des i forhold til spørgs­må­let om forældelse. 

Det er og bliver vores syns­punkt på foræl­del­ses­spørgs­må­let, og som jeg alle­rede oply­ste til FAEK i efter­å­ret 2014 i rela­tion til en konkret sag, hvor FAEK har suspen­de­ret foræl­delse, indtil FAEKs stil­ling­ta­gen til anven­del­sen af ASL § 36, vil spørgs­må­let om nødven­digt vil blive indbragt for domsto­lene. Havde vi udta­get stæv­ning i efter­å­ret 2014, havde vi måske haft en domstols­af­gø­relse nu – men af hensyn til vete­ra­nen og de andre vete­ra­ner, som rets­sa­gen vil have betyd­ning for, var det i efter­å­ret 2014 i alle parters inter­esse at undgå en rets­sag. Men det er det ikke længere, når FAEKs stil­ling­ta­gen skal træk­kes så meget i lang­drag, som tilfæl­det desværre er nu og med den virk­ning, at mange af vete­ra­nerne nu igen får følel­sen af at blive dårligt behand­let og følel­sen af mismod.

Med henvis­ning til tidli­gere korre­spon­dance gengi­vet neden­for skal jeg bede om at få oplyst, om FAEK nu har modta­get en tilba­ge­mel­ding fra depar­te­men­tet om svie og smerte, og hvis ikke hvor­når depar­te­men­tets tilba­ge­mel­ding forven­tes at foreligge. 

Jeg skal også bede om at få oplyst, hvor lang FAEKs sags­be­hand­lings­tid forven­tes at være fra FAEK har modta­get depar­te­men­tets tilba­ge­mel­ding og til FAEKs stil­ling­ta­gen til de rejste krav i de konkrete sager foreligger.

Heru­d­over skal jeg – da jeg er uden svar på min anmod­ning om suspen­sion i nogle enkeltsa­ger – bede om FAEKs skrift­lige tilken­de­gi­velse af, at foræl­delse ikke vil blive påberåbt i det tilfælde, at foræl­delse måtte være indt­rådt under jeres lang­va­rige sagsbehandling.

Ende­lig skal jeg bede om en tilba­ge­mel­ding på, om FAEK eller depar­te­men­tet vil yde vete­ra­nerne bistand til ansøg­ning om FN-erstatning, og jeg henvi­ser nærmere til det afholdte møde herom mellem Solda­ter­le­ga­tet og mini­ste­riet i star­ten af året. 

Venlig hilsen

Birgitte Filten­borg | Advokat
bf@elmer-adv.dk | +45 3367 6773
Elmer & Part­nere Advokataktieselskab 
Borger­gade 24B | 1300  Køben­havn K
+45 3367 6767 | elmer@elmer-adv.dk | www.elmer-adv.dk

Birgitte Filtenborg

Advokat