8‑årig ansvarlig for uagtsom handling — lærer havde ikke accepteret risiko for tilskadekomst.

Ansvar og accept af risiko var omdrej­nings­punkt i en sag, hvor en 8‑årig dreng hoppede umoti­ve­ret op på ryggen af en lærer. I en nu frem­kom­met dom har Retten i Svend­borg fundet, at dren­gen udvi­ste ansvar­spå­dra­gende adfærd, lige­som retten fandt, at speci­al­læ­ren ikke have accep­te­ret risiko for tilska­de­komst ved at lade sig ansætte som lærer i en speci­al­klasse, hvor der blandt andet var elever med udadre­a­ge­rende adfærd.

 

DERFOR ER SAGEN INTERESSANT

Sagen er ført for Danmarks Lærer­for­e­ning og er inter­es­sant af flere årsa­ger. Dels da prak­sis i en lignende sag, hvor en dreng hoppede umoti­ve­ret op på en voksen, nåede frem til at den pågæl­dende 10-årige dreng burde havde indset, at hans hand­ling kunne resul­tere i tilska­de­komst for den voksne – læs blandt andet her. Inter­es­sant i den konkrete sag er såle­des, at også en dreng på 8 år bør indse, at der er risiko for tilska­de­komst, når man sprin­ger umoti­ve­ret og uven­tet op på ryggen af en anden. Dels er dommen inter­es­sant, da den behand­ler spørgs­må­let om, hvor­vidt en speci­al­læ­rer må accep­tere risiko for tilska­de­komst, når man arbej­der med udadre­a­ge­rende børn.

 

DEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING

Sagen hand­ler om en kvin­de­lig speci­al­læ­rer. Kvin­den var i 11 år lærer i en heldags­klasse på en folke­skole. I heldags­klas­sen gik på davæ­rende tids­punkt 12 børn. Gene­relt havde børnene proble­mer med AKT-adfærd: adfærd, kontakt og triv­sel. Nogle børn var særligt udadre­a­ge­rende, mens andre særligt indadvendt.

Under en spise­pause blev en fælles leg sat i gang. Alle børnene på nær to drenge deltog. Den kvin­de­lige lærer tog sig af de to drenge, der i sjov forsøgte at give hende heste­bid. De satte sig på hendes fødder og holdt fast om hendes ben. Kvin­den stod med strakte ben, og bøjede sig ned over børnene og kildede dem, og indgik såle­des i en form for leg med de to drenge.

Idet hun stod forover­bø­jet, kom en tredje dreng løbende bagfra og sprang op på hendes ryg og tog fat om hendes hals. Hun mærkede straks et stræk i ryggen og vred sig fri. Den tredje dreng var ikke med i legen og sprang helt uven­tet og umoti­ve­ret op på kvin­dens ryg.

Hun ople­vede deref­ter store rygs­mer­ter, og som følge af hendes efter­føl­gende syge­fra­vær blev hun opsagt i april 2015.


ANSVAR OG ACCEPT AF RISIKO

Dren­gens ansvars­for­sik­rings­sel­skab afvi­ste at aner­kende ansvar på vegne af dren­gen, blandt andet med henvis­ning til at dren­gen ikke havde hand­let ander­le­des end en 8‑årig dreng kunne forven­tes at agere, og da der skulle tages hensyn til, at dren­gen netop havde en særlig udadre­a­ge­rende adfærd. Heru­d­over frem­satte dren­gens ansvars­for­sik­ring det syns­punkt, at den kvin­de­lige speci­al­læ­rer havde accep­te­ret risiko for at komme til skade, når hun havde taget ansæt­telse som lærer i en speci­al­klasse med blandt andet elever med en udadre­a­ge­rende adfærd.

 

BYRETTENS AFGØRELSE

Ved byret­tens afgø­relse frem­gik det, at der ikke var grund­lag for at tro, at dren­gen udførte hand­lin­gen for at skade læren. Men på grund af situ­a­tio­nens voldsom­hed, måtte han have indset, at en sådan hand­ling, navn­lig når den kom uven­tet bagfra kunne udsætte hende for skade.

Retten lagde samti­dig vægt på, at dren­gens hand­ling havde været ander­le­des end hand­lin­ger som et barn på mere end 8 år normalt ville have fore­ta­get. Og trods den omstæn­dig­hed, at han havde adfærds­mæs­sige udfor­drin­ger, kunne det efter prak­sis ikke føre til anden bedøm­melse end, at han havde pådra­get sig et erstatningsansvar.

Hvad angik anbrin­gen­det frem­sat fra skade­vol­der om, at den kvin­de­lige lærer havde accep­te­ret risiko for tilska­de­komst, fandt byret­ten, at der ved beskæf­ti­gelse med soci­alt og adfærds­mæs­sigt udfor­drede børn, ikke fore­lig­ger en accept af risiko for tilska­de­komst. Den kvin­de­lige lærer havde heller ikke ved at indgå i leg med de to drenge udvist nogen form for egen skyld i rela­tion til, at skade­vol­der sprang op på hendes ryg. På det grund­lag blev kvin­dens erstat­ning derfor ikke nedsat.

 

Nyhed som print­ven­lig pdf.