Ikke bortvisning pga. manglende angivelse af konkrete funktionsbegrænsninger i lægeerklæring — påkrav ikke kommet frem

Sø- og Handels­ret­ten har givet HK medhold i, at bort­vis­nin­gen af en medar­bej­der var uberet­ti­get. Arbejds­gi­ve­ren havde flere gange bedt medar­bej­de­ren om en korrekt læge­er­klæ­ring med angi­velse af, hvilke konkrete funk­tions­ned­sæt­tel­ser sygdom­men medførte. Medar­bej­de­ren afle­ve­rede ikke en sådan lægeerklæring.

I de første to breve angav arbejds­gi­ve­ren, at det ville få konse­kven­ser for syge­dag­penge. I et tredje brev skrev arbejds­gi­ve­ren, at han ville bort­vise, hvis ikke han fik oplys­nin­gerne. Det tredje brev var sendt anbe­fa­let. Det anbe­fa­lede brev kom retur til arbejds­gi­ve­ren. Arbejds­gi­ve­ren sagde, at han også havde sendt brevet med almin­de­lig post. Sø- og Handels­ret­ten fandt ikke, at arbejds­gi­ve­ren havde bevist, at et sådant brev var afsendt.

Under disse omstæn­dig­he­der var bort­vis­nin­gen uberettiget.

Supple­rende bemærkninger:
Sagen var henvist til Sø- og Handels­ret­ten som prin­ci­piel, på et tids­punkt før de nye regler om mulig­hed­ser­klæ­rin­ger blev vedta­get. De regler, Sø- og Handels­ret­tens dom er afsagt efter, er samti­dig ophævet.

Dommen er stadig et vigtigt signal om anven­delse af regler, der regu­le­rer lønmod­ta­ge­rens sygdom. Ifølge funk­tio­nær­lovens § 5 er sygdom lovligt forfald. Dagpen­ge­lovens regler har andet sigte end at statu­ere bort­vis­nings­grund­lag for lønmodtageren.

Sø- og Handels­ret­ten anlæg­ger en samlet vurde­ring af alle de omstæn­dig­he­der, der forelå vedrø­rende medar­bej­de­rens sygdom. På den baggrund konklu­de­res, at det ikke er ”anta­ge­ligt, at hun i den omhand­lede peri­ode havde noget rest­ar­bejd­s­evne, som arbejds­gi­ve­ren kunne gøre brug af”.

Sø- og Handels­ret­ten afvi­ser, at den dagæl­dende syge­dag­pen­ge­lovs § 36, stk. 3, hvor­ef­ter en læge­er­klæ­ring skal inde­holde oplys­nin­ger om, hvilke konkrete funk­tions­be­græns­nin­ger sygdom­men medfø­rer, ved mang­lende over­hol­delse i sig selv skaber et bortvisningsgrundlag.

Den mang­lende oplys­ning om funk­tions­ned­sæt­tel­sens nærmere omfang gav altså ikke i sig selv anled­ning til, at arbejds­gi­ve­ren kunne gå ud fra, at der var en restarbejdsevne.

Dommen fast­slår samti­dig, at en arbejds­gi­ver skal kunne bevise, at han har frem­sendt et påkrav til en lønmod­ta­ger. Arbejds­gi­ve­ren oply­ste, at han samti­dig havde sendt både et anbe­fa­let brev og et brev med almin­de­lig post. Det anbe­fa­lede brev kom retur til arbejds­gi­ve­ren. Heref­ter påhvi­ler det arbejds­gi­ve­ren at føre bevis for, at det almin­de­lige brev er afsendt. Dette bevis var ikke ført i den konkrete sag.

Medar­bej­de­ren var medlem af HK. Af medar­bej­de­rens ansæt­tel­ses­kon­trakt frem­gik, at overenskom­sten mellem FOA og KA Pleje var gældende for ansæt­tel­ses­for­hol­det. Medar­bej­de­ren fik i henhold til overenskom­sten tilkendt en godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse på kr. 30.000 svarende til ca. 1 ½ måneds løn.

Kommen­tar:
Dommen er konkret afgjort ud fra en samlet vurde­ring af, at medar­bej­de­ren havde lovligt fravær på grund af sygdom og at påkra­vet med bort­vis­nings­kon­se­kvens ikke var modta­get. Det giver nogen uklar­hed vedrø­rende række­vid­den af præmisserne.

Det er imid­ler­tid værd at bemærke, at Sø- og Handels­ret­ten ikke har afsagt en ”alle­rede fordi påkra­vet ikke var kommet frem” afgø­relse, men går ind i en vurde­ring af syge­dag­pen­ge­lovens regler. Dommen kan derfor udlæg­ges som et præju­di­kat for, at der skal fore­ta­ges en helheds­vur­de­ring af syge­for­lø­bet og ikke blot en snæver og rigo­ri­stisk fortolk­ning af syge­dag­pen­ge­lovens regler vedrø­rende lægeerklæring.

Dette prin­cip kan få betyd­ning for frem­ti­dige sager vedrø­rende mulighedserklæringer.

Sagen blev omtalt på Elmer & Part­ne­res gå-hjem-møde i januar 2010 vedrø­rende de nye mulig­hed­ser­klæ­rin­ger. Det er fort­sat Elmer & Part­ne­res inten­tion, at holde et opføl­gende gå-hjem-møde til drøf­telse af erfa­rin­ger med mulig­hed­ser­klæ­rin­gerne på et senere tidspunkt.

Sagen blev ved Sø- og Handels­ret­ten ført af advo­kat Jacob Golds­ch­midt for HK. Spørgs­mål vedrø­rende dommen, dens række­vidde og vedrø­rende de nye regler for sygdom kan rettes til Jacob Golds­ch­midt på tlf. 3367 6767 eller e‑mail jg@elmer-adv.dk.

Jacob Goldschmidt

Partner