IKKE PLIGT TIL AT UDLEVERE LÆGEJOURNAL TIL MODPART

Retten på Frede­riks­berg har i en kendelse af 5. august 2005 bestemt, at en tjene­ste­mand, der var disci­pli­nært afske­di­get, ikke havde pligt til at udle­vere jour­na­ler fra egen læge, som var tilsendt Retslæ­ge­rå­det, til den kommu­nale arbejds­gi­ver eller dennes advo­kat. Tjene­ste­man­den havde anlagt sag som sin arbejds­gi­ver — en større kommune – i anled­ning af, at hun var blevet disci­pli­nært afske­di­get. Afske­di­gel­sen kom efter en længere syge­pe­ri­ode, og var kompli­ce­ret at, at der hos tjene­ste­man­den ikke var objek­tive fund af læge­lig karak­ter, der støt­tede tjene­ste­man­dens gener. Den forhørs­le­der, som lands­ret­ten havde udpe­get, fandt at det derfor ikke kunne lægges til grund, at tjene­ste­man­den havde lovligt forfald. Tjene­ste­man­den anlagde derfor sag mod kommu­nen med påstand om, at afske­di­gel­sen var ugyl­dig. Under behand­lin­gen af sagen blev der stil­let Retslæ­ge­rå­det forskel­lige spørgs­mål. Retslæ­ge­rå­det bad på baggrund heraf om at få en fuld­stæn­dig udskrift af jour­na­lerne fra egen læge, hvil­ket tjene­ste­man­den frem­skaf­fede og sendte til Retslæ­ge­rå­det. Da jour­na­len imid­ler­tid både inde­holdt irre­le­vante og person­føl­somme oplys­nin­ger, ønskede tjene­ste­man­den ikke, at jour­na­lerne blev sendt til kommu­nen eller dennes advo­kat, og dette var genstan­den for forma­li­tets­pro­ce­du­ren. Retten lagde bl.a. vægt på, at hensy­net til borger­nes privat­liv gik forud for forvalt­nin­gens og ansæt­tel­sesmyn­dig­he­dens opga­ve­va­re­ta­gelse, og at det ville være stri­dende mod fortro­lig­heds­for­hol­det mellem læge og patient og vidne­fri­ta­gel­ses­reg­lerne for læger, hvis oplys­nin­gerne blev sendt til modpar­ten.

Nærmere oplys­nin­ger om kendel­sen kan fås hos advo­kat Peter Breum, der førte sagen for tjene­ste­man­den.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6780