Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.08.2005

IKKE PLIGT TIL AT UDLEVERE LÆGEJOURNAL TIL MODPART

Elmer & Partnere


Retten på Frederiksberg har i en kendelse af 5. august 2005 bestemt, at en tjenestemand, der var disciplinært afskediget, ikke havde pligt til at udlevere journaler fra egen læge, som var tilsendt Retslægerådet, til den kommunale arbejdsgiver eller dennes advokat. Tjenestemanden havde anlagt sag som sin arbejdsgiver – en større kommune – i anledning af, at hun var blevet disciplinært afskediget. Afskedigelsen kom efter en længere sygeperiode, og var kompliceret at, at der hos tjenestemanden ikke var objektive fund af lægelig karakter, der støttede tjenestemandens gener. Den forhørsleder, som landsretten havde udpeget, fandt at det derfor ikke kunne lægges til grund, at tjenestemanden havde lovligt forfald. Tjenestemanden anlagde derfor sag mod kommunen med påstand om, at afskedigelsen var ugyldig. Under behandlingen af sagen blev der stillet Retslægerådet forskellige spørgsmål. Retslægerådet bad på baggrund heraf om at få en fuldstændig udskrift af journalerne fra egen læge, hvilket tjenestemanden fremskaffede og sendte til Retslægerådet. Da journalen imidlertid både indeholdt irrelevante og personfølsomme oplysninger, ønskede tjenestemanden ikke, at journalerne blev sendt til kommunen eller dennes advokat, og dette var genstanden for formalitetsproceduren. Retten lagde bl.a. vægt på, at hensynet til borgernes privatliv gik forud for forvaltningens og ansættelsesmyndighedens opgavevaretagelse, og at det ville være stridende mod fortrolighedsforholdet mellem læge og patient og vidnefritagelsesreglerne for læger, hvis oplysningerne blev sendt til modparten.


Nærmere oplysninger om kendelsen kan fås hos advokat Peter Breum, der førte sagen for tjenestemanden.


Flere nyheder
Om os