IKKE PLIGT TIL TABSBEGRÆNSING IFT KUNDEKLAUSUL UNDER BARSELSORLOV

Østre Lands­ret har i en dom af 14. septem­ber 2007 fast­slået, at en kvinde, der benyt­ter sig af sin ret til orlov ikke i orlovs­pe­ri­o­den har tilsi­de­sat sin forplig­telse til at tabs­be­grænse i forhold til den kompen­sa­tion, hun var beret­ti­get til i henhold til en kunde­klau­sul. Lands­ret­ten fandt endvi­dere, at undla­del­sen af at betale kompen­sa­tio­nen udgjorde en indi­rekte forskel­s­be­hand­ling, og tilkendte medlem­met af HK en godt­gø­relse på 10.000 kr. Sagens omstæn­dig­he­der var følgende. Et medlem af HK, der var ansat som revisoras­si­stent havde i forbin­delse med ansæt­tel­sen accep­te­ret en kunde­klau­sul. Medlem­met fødte den 7. februar 2006 og opsagde sin stil­ling den 27. februar 2006 til fratræ­den den 31.marts 2006. På dette tids­punkt havde medlem­met barselsor­lov frem til den 1. novem­ber 2006, hvor hun tilt­rå­dte en ny stil­ling som revisoras­si­stent. Denne stil­ling havde medlem­met fået forud for den 27. februar 2006. Lands­ret­ten udtalte. ”Den omstæn­dig­hed, at XX benyt­tede sin ret til orlov efter lige­be­hand­lings­lo­ven, kan ikke bevirke, at hun tilsi­de­satte sin tabs­be­græns­nings­pligt over for appel­lan­ten. I øvrigt er der ikke hjem­mel til, at appel­lan­ten kan modregne XX’s kompen­sa­tion for kunde­klau­su­len i hendes barsels­dag­penge. Appel­lan­tens undla­delse af at udbe­tale kompen­sa­tion under XX’s orlov på grund af barsel findes at udgøre en indi­rekte forskel­s­be­hand­ling som følge af køn, jf. lige­be­hand­lings­lo­vens § 1, stk. 3, og forskel­s­be­hand­lin­gen finder omfat­tet af lovens § 4. XX tilken­des efter lovens § 14 en godt­gø­relse på 10.000 kr.”

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6780