Ingen modregning af sygedagpenge i minimalerstatning efter funktionærlovens § 3

HK har den 3. septem­ber 2010 ved Østre Lands­ret fået medhold i, at syge­dag­penge udbe­talt af en kommune til en bort­vist medar­bej­der, ikke skal modreg­nes i erstat­ning for uberet­ti­get bortvisning.

Sagen omhand­lede en medar­bej­der, der blev bort­vist fra sin arbejds­plads fredag den 25. august 2007, da arbejds­gi­ve­ren ikke mente, at medar­bej­de­ren havde syge­meldt sig.

Medar­bej­de­ren blev om morge­nen fredag den 25. august 2007 opsagt på et møde på arbejds­plad­sen. På mødet tilken­de­gav medar­bej­de­ren, at ”hun var dårlig”, hvor­ef­ter hun forlod arbejdspladsen.

Medar­bej­de­ren drøf­tede samme dag forhol­det med sin fagfor­e­ning, som rådede hende til tele­fo­nisk at bekræfte over­for arbejds­gi­ve­ren, at der var tale om sygdom. Indhol­det af tele­fon­sam­ta­len var omtvi­stet under sagen.

Medar­bej­de­ren syge­meldte sig over­for kommu­nen, som udbe­talte syge­dag­penge for den 27. august 2007, og indtil hun blev raskmeldt.

Såvel byret som lands­ret fandt bort­vis­nin­gen uberet­ti­get og tilkendte medar­bej­de­ren en erstat­ning svarende til løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den i henhold til funk­tio­nær­lovens § 3 og en godt­gø­relse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2b på 1 måneds løn.

Nyt for lands­ret­ten var arbejds­gi­ve­rens anbrin­gen­der om, at de syge­dag­penge, som arbejds­gi­ve­ren ville have modta­get i refu­sion, såfremt medar­bej­de­ren ikke var blevet bort­vist, skulle modreg­nes i erstat­nin­gen til funk­tio­næ­ren. Deru­d­over havde arbejds­gi­ve­ren gjort gældende, at i hvert fald den 15-dages arbejds­gi­ver­pe­ri­ode — som var gældende på det pågæl­dende tids­punkt — som kommu­nen havde lagt ud, skulle modreg­nes i lønnen, da arbejds­gi­ve­ren risi­ke­rede at skulle tilba­ge­be­tale arbejds­gi­ver­pe­ri­o­den til kommu­nen og altså betale belø­bet både til kommu­nen og til lønmod­ta­ge­ren, jf. dagæl­dende § 31 i sygedagpengeloven.

Kommu­nen havde ikke på noget tids­punkt krævet arbejds­gi­ver­pe­ri­o­den tilba­ge­be­talt fra arbejdsgiveren.

Arbejds­gi­ve­ren fik ikke medhold i syns­punk­terne. Erstat­ning svarende til løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den efter uberet­ti­get bort­vis­ning efter funk­tio­nær­lovens § 3 er en mini­ma­ler­stat­ning, der ydes uafhæn­gigt af om funk­tio­næ­ren har lidt et tab.

Lands­ret­ten anførte særligt vedrø­rende arbejds­gi­ver­pe­ri­o­den, at arbejds­gi­ve­ren ikke havde betalt noget beløb og ikke af kommu­nen var blevet afkræ­vet refusion.

Arbejds­gi­ve­ren var såle­des ikke beret­ti­get til at fore­tage modreg­ning i erstat­nin­gen efter funk­tio­nær­lovens § 3 overhovedet.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Elmer & Part­ne­res omtalte sagen i nyheds­brev den 1. septem­ber 2010. Den nyhed vedrørte medar­bej­de­rens tilba­ge­bat­ling af syge­dag­penge til kommu­nen. Et enigt Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­nævn fastslog, at en person, der modta­ger syge­dag­penge fra kommu­nen i en peri­ode efter uberet­ti­get bort­vis­ning, ikke skal tilba­ge­be­tale syge­dag­pen­gene, selvom der opnås erstat­ning for den uberet­ti­gede bortvisning.

En bort­vist funk­tio­nær som modta­ger syge­dag­penge i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den har altså krav på både syge­dag­penge fra kommu­nen og even­tu­elt mini­ma­ler­stat­ning, jf. funk­tio­nær­lovens § 3, hvis bort­vis­nin­gen er uberettiget.

Det er en direkte konse­kvens af, at ansæt­tel­ses­for­hol­det ophø­rer ved afgi­vel­sen af bortvisningen.
Sagen blev rejst af HK Danmark på vegne af medarbejderen.

Elmer & Part­nere førte bort­vis­nings­sa­gen ved såvel byret som landsret.

Even­tu­elle spørgs­mål kan rettes til advo­kat Julie Bjørn Hansen, jbh@elmer-adv.dk, som førte sagen for lands­ret­ten eller til advo­kat Jacob Goldschmidt.

Jacob Goldschmidt

Partner