Associeret partner Kira Kolby Christensen indtræder den 1. januar 2020 som ejerpartner i Elmer Advokater

Vi kan med stor glæde meddele, at Kira Kolby Chri­sten­sen indtræ­der som ejer­part­ner pr. 1. januar 2020.

Kira har med årene opbyg­get en stor erfa­ring og eksper­tise inden for arbejds- og øvrige personska­desa­ger, lige­som hun de sene­ste år har arbej­det intenst med det person­da­ta­ret­lige område. Med Kiras indtræ­den i part­n­er­kred­sen bliver vores erstatnings- og person­da­ta­ret­lige speci­a­ler såle­des styr­ket yderligere.

 

Profil

Kira star­tede sin karri­ere i 2000 som fuld­mæg­tig i Data­stil­sy­net. Hun rykkede efter­føl­gende til domsto­lene som først fuld­mæg­tig i Domstols­sty­rel­sen og senere dommer­fuld­mæg­tig i Højeste­ret. I 2011 valgte Kira så at træde ind i advo­kat­ver­de­nen, hvor hun blev ansat som advo­kat­fuld­mæg­tig her på kontoret.

Kira har gennem sit arbejde hos Elmer Advo­ka­ter opar­bej­det stor erfa­ring og eksper­tise med behand­ling af arbejds- og øvrige personska­desa­ger. Hun har opnået markante resul­ta­ter ved domsto­lene og har ansva­ret for vores inter­na­tio­nale sager bl.a. som Danmarks medlem af Gene­ral Board i PEOPIL (Pan Euro­pean Orga­ni­sa­tion for Perso­nal Injury Lawyers).

Kira har også – navn­lig inden for de sene­ste par år – arbej­det intenst med GDPR, hvor hun har rådgi­vet vores forbund­skun­der med imple­men­te­ring af GDPR og i øvrigt GDPR-relaterede spørgs­mål, som opstår i forbin­delse med arbejds- og ansæt­tel­ses­ret­lige tvister. Ende­lig er det værd at frem­hæve, at Kira i væsent­ligt omfang bidra­ger til faglig udvik­ling gennem under­vis­ning, kurser og kolle­gi­alt arbejde. Deru­d­over har Kira en helt særlig person­lig­hed karak­te­ri­se­ret ved humor og imøde­kom­men­hed, der er et stort aktiv såvel internt som hos vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi er derfor rigtig glade for, at Kira med sin baggrund og erfa­ring nu indtræ­der som ejer­part­ner, hvor hun vil bidrage til at udvikle firmaet i den rigtige retning: At være fagligt førende inden for vores speci­a­l­om­rå­der og altid yde rådgiv­ning kende­teg­net ved højt fagligt niveau og kompe­tent engagement.

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om