Kommentar til Højesterets dom i omtalt sag om erstatning til kræftpatients pårørende

- Forsin­ket diag­no­sti­ce­ring af kræft, der medførte, at patien­ten fik sit liv forkor­tet, giver ikke ret til forsør­gertab­ser­stat­ning eller over­gangs­for­løb, har Højeste­ret afgjort

Højeste­ret afsagde den 12. juni 2018 dom i en patientska­desag om forsin­ket behand­ling af kræft. Dommen har givet anled­ning til en vis offent­lig omtale herun­der, at dommen bety­der, at alvor­ligt syge kræft­pa­tien­ter i forhold til de efter­lad­tes mulig­hed for forsør­gertab­ser­stat­ning er dårli­gere stil­let end andre patien­ter. Det er ikke tilfældet.

Højeste­rets dom ændrer ikke på, hvad der har været gældende siden patient­for­sik­rings­ord­nin­gen trådte i kraft i 1992. Det er fort­sat en nødven­dig betin­gelse for, at efter­le­vende ægte­fælle og andre har ret til erstat­ning, at det er patientska­den (her 4 måne­der forsin­ket diag­no­sti­ce­ring af kræft), der er årsag til, at patien­ten dør. Hvis patien­ten også uden den forsin­kede diag­no­sti­ce­ring ville være død af sin kræft­syg­dom, er der ikke ret til erstat­ning for disse erstat­nings­krav. Denne betin­gelse for erstat­ning efter det, der nu hedder klage- og erstat­nings­lo­ven, er helt gene­relt gældende.

Noget andet er, at kræft­pa­tien­ter kan have svært ved at bevise, hvor­dan deres sygdom ville have udvik­let sig, hvis diag­no­sen var stil­let retti­digt. Det gælder særligt, når usik­ker­he­den skyl­des, at de under­sø­gel­ser, der kunne have bragt lys over f.eks. mulig­hed for helbre­dende opera­tion, ikke blev fore­ta­get. Det fore­kom­mer ikke rime­ligt, hvis patien­ter er dårli­gere stil­let, når under­sø­gel­ser ikke fore­ta­ges, end når de fore­ta­ges, men bliver fejl­for­tol­ket. I sidst­nævnte situ­a­tion kan en fornyet gennem­gang af f.eks. scan­nings­bil­le­der, biop­sier m.m., gøre det muligt at fore­tage en bedøm­melse af sygdoms­sta­die, mulig­he­der for opera­tion m.m. Den problem­stil­ling mang­ler fort­sat at blive afkla­ret i retspraksis.

Kommen­tar til dommens præmis­ser og afslut­tende bemærkninger

Læs Karsten Højs fulde kommen­tar til dommens præmis­ser samt de afslut­tende bemærk­nin­ger til Høje­strets dom her..

 

Læs også om