Kommune ansvarlig for social- og sundhedsassistents tilskadekomst ved liftulykke

Ved kendelse af 2. februar 2011 fand­tes kommune erstat­nings­ansvar­lig for en social- og sund­heds­as­si­stents tilska­de­komst i en borgers eget hjem.

Arbejds­u­lyk­ken skete i forbin­delse med anven­delse af en person­lift som væltede, fordi benene på liften ikke var spredt helt ud, hvor­ved skade­lidte blev påført en rygskade.

Arbejds­ska­desty­rel­sen aner­kendte skaden som en arbejds­skade og tilkendte senere skade­lidte godt­gø­relse for varigt mén på 12 % og siden et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab på 25 %.

Kommu­nen, der var arbejds­gi­ver, afvi­ste at have hand­let ansvar­spå­dra­gende i forbin­delse med arbejds­ska­den, hvor­ef­ter FOA — Fag og Arbejde på vegne skade­lidte anlagde rets­sag med krav om aner­ken­delse af erstat­nings­ansva­ret med krav om godt­gø­relse for svie og smerte og diffe­ren­ce­krav. Sagen blev siden udskilt til deldoms­for­hand­ling vedrø­rende erstatningsansvaret.

Arbejds­u­lyk­ken skete i borge­rens eget hjem under en forflyt­ning fra køre­stol til seng ved hjælp af en person­lift. I rummet hvor forflyt­nin­gen skulle ske, var der trængt og såle­des ringe plads mellem væg og seng, hvor­for det var vanske­ligt at forflytte borge­ren, der i øvrigt var meget tung.

Kommu­nens forsik­rings­sel­skab afvi­ste erstat­nings­ansva­ret under henvis­ning til, at der var tale om en simpel og ruti­ne­mæs­sig arbejds­op­gave, som skade­lidte i kraft af sin uddan­nelse som social- og sund­heds­as­si­stent var fuldt rustet til at udføre uden særlig instruktion.

Retten i Herning lagde på baggrund af vidne­for­kla­rin­gerne til grund, at liften ikke kunne skub­bes helt ind under sengen, og at benene på liften ikke kunne spre­des helt ud, hvil­ket var i strid med sikker­heds­for­skrif­terne på liften, hvil­ket også var årsag til, at liften væltede.

Retten lagde desu­den vægt på, at der var særlige forhold i det pågæl­dende hjem vedrø­rende dels liften og de oven­for omtalte plads­for­hold, hvor­for skade­lidte – uanset at hun var uddan­net social- og sund­heds­as­si­stent – burde have været adva­ret om, at der på grund af forhol­dene i hjem­met var proble­mer med en korrekt anven­delse af liften, og at der derfor kunne være særlige fare­mo­men­ter forbun­det med at udføre en i øvrigt ruti­ne­mæs­sig opgave.

Det vides endnu ikke, om byret­tens kendelse vil blive kæret til Landsretten.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kroer, der førte sagen for FOA — Fag og arbejde på sk@elmer-adv.dk eller tlf. 33 67 67 67.