Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.06.2022

Kommune dømt ansvarlig for lærers fald

Kathrine Frøkjær

Retten i Sønderborg har den 9. februar 2022 dømt en kommune som arbejdsgiver ansvarlig for den arbejdsskade, en lærer pådrog sig i 2019, da han faldt over en gren på en naturlegeplads.Sagen


Skaden skete, da skadelidte, der var lærer, havde gårdvagt. Udearealet, hvor eleverne færdedes, bestod af en asfaltgård og en have, der fungerede som naturlegeplads.


Skadelidte blev pludselig opmærksom på to elever, der var ved at komme op og slås, og hvor den ene gjorde anslag til at ville slå den anden med en kæp. Skadelidte satte i løb mod eleverne og overså i den forbindelse en gren, der stak ud fra en busk. Skadelidte faldt over grenen og fik en skade i håndleddet, som efterfølgende måtte opereres.


Skaden blev anmeldt til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede det varige mén til 8 %.


Danmarks Lærerforening rejste efterfølgende krav på godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod kommunen som arbejdsgiver, idet skadelidte i forbindelse med operationen havde været sygemeldt fra sin hoved- og bibeskæftigelse.


Kommunen afviste erstatningsansvaret med henvisning til, at der var tale om en gammel naturlegeplads, hvor rodstubbe og nedfaldne grene kunne forekomme, og at kommunen vurderede, at forholdene var forsvarlige.


Med støtte fra Danmarks Lærerforening udtog vi herefter stævning mod kommunen.


 


Retten i Sønderborg


Under sagen gjorde kommunen gældende, at sagsøger ikke var faldet på naturlegepladsen, men derimod ved indgangen til naturlegepladsen, og at forholdene på naturlegepladsen derfor var irrelevante. Efter bevisførelsen med forklaring fra flere medarbejdere, der havde deres daglige gang på skolen, samt med fremvisning af fotos af området, afviste retten dette synspunkt.


Retten fandt herefter, at kommunen havde overtrådt arbejdsmiljølovens §§ 15 og 42 ved ikke at sikre, at forholdene på naturlegepladsen var sikkerhedsmæssigt forsvarlige.


Retten lagde i den forbindelse vægt på, at der på grund af grene, rødder og andet fra stubbe og buske var nærliggende risiko for at snuble, og at kommunen var blevet gjort opmærksom herpå flere gange uden at have reageret. Retten tillagde det betydning, at der var tale om en naturlegeplads, som blev brugt intensivt af børn og voksne fra både skole og SFO, hvilket stillede krav til hyppige tilsyn. Det var derfor ikke nok, at kommunen fik foretaget et årligt tilsyn.


På denne baggrund fandt retten, at kommunen var ansvarlig for skaden.


Under sagen havde kommunen gjorde gældende, at skadelidte havde udvist egen skyld, fordi han tidligere havde bemærket grenen og skubbet den til side, så den ikke var til fare for andre personer. Dette afviste retten.


 


Elmers bemærkninger


Sagen illustrerer meget godt arbejdsgivers særlige pligt til at drage omsorg for, at arbejdspladsen er sikker at arbejde på. Det gælder alle virksomhedens arealer, og færdselsarealer skal holdes fri og genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen.


Der er ikke noget i vejen for, at skoler har naturlegepladser, hvor der forekommer f.eks. nedfaldne grene og rødder, der stikker op af jorden. Når der samtidig er tale om en arbejdsplads, så skærper det imidlertid arbejdsgivers forpligtelse til at føre tilsyn med, at naturlegepladsen er sikker at færdes på for medarbejderne. Arbejdsgiver kan ikke undsige sig et erstatningsansvar for skader med henvisning til, at man med vilje undlod vedligeholdelse, fordi man ønskede en vild bevoksning, der så naturlig ud.


Naturlegepladsen var en naturlig del af skadelidtes arbejdsplads – særligt når skadelidte var gårdvagt – fordi børnene legede der. Naturlegepladsen var dermed også et område, hvor det var oplagt for skadelidte at færdes, hvilket skolen vidste. Når dette blev kombineret med, at naturlegepladsen blev anvendt dagligt af børn, og at skolen flere gange var blevet gjort opmærksom på problemer med bevoksningen, så skærpede det kravene til tilsynet med naturlegepladsen, og disse krav havde skolen ikke levet op til.


Dommen er anket af kommunen, og sagen skal hovedforhandles i december 2022.


Spørgsmål om dommen kan rettes til advokat Julie Harder, der førte sagen.


Flere nyheder
Om os