Kommune dømt til at betale rådighedsløn til tjenestemand, der ikke blev omplaceret til en passende stilling

Retten i Kolding har den 30. marts 2012 afsagt dom i en sag om en passende stilling.

Sagens baggrund:
A blev i 1973 uddan­net som skov- og land­skabsin­ge­niør. I 1981 blev han ansat hos en kommune som skov­fo­ged, hvor han den 6. okto­ber 1987 over­gik til ansæt­telse som tjenestemand.

As stil­ling ændrede sig gennem årene, men opga­verne havde altid afsæt i hans uddan­nelse, og hove­d­ind­hol­det forblev inden for skov- og naturpleje.

I forbin­delse med kommu­nens bespa­rel­ser blev As stil­ling imid­ler­tid nedlagt i juni 2010. Kommu­nen ønskede heref­ter at ompla­cere A til en stil­ling som projekt­le­der for et akti­ve­rings­til­bud for ledige. As hoved­op­gave i den nye stil­ling var at plan­lægge og udvikle de ledi­ges person­lige og faglige kompe­ten­cer. Som et middel hertil kunne han sætte projek­ter i gang, som lå inden­for hans tidli­gere arbejdsområder.

As orga­ni­sa­tion, Danske Skov- og Land­skabsin­ge­ni­ø­rer, gjorde indsi­gel­ser mod ompla­ce­rin­gen, da de ikke fandt, at der var tale om en passende stil­ling. Kommu­nen fast­holdt dog sit standpunkt.

Rettens begrun­delse og afgørelse:
Retten i Kolding fast­slår, at selvom A havde mulig­hed for at sætte projek­ter i gang, som lå inden for hans tidli­gere arbejds­om­rå­der, er der ikke tale om en passende stilling.

Dette begrun­des med, at de to arbejds­om­rå­der ikke er sammen­lig­ne­lige. Hans tidli­gere arbejde havde skov- og natur­pleje som hoved­for­mål, hvor­i­mod den tilbudte stil­ling havde kompe­ten­ce­ud­vik­ling som væsent­lig­ste formål.

Retten nåede derfor frem til, at da det arbejde, kommu­nen tilbød A, var væsent­ligt ander­le­des, end det arbejde, som han havde, lå det uden­for de rammer, han som tjene­ste­mand var forplig­tet til at tåle, jf. tjene­ste­mands­re­gu­la­ti­vets § 12, stk. 1.

Da As stil­ling var blevet nedlagt, fandt retten, at A havde ret til at overgå til rådighedsløn.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, som førte sagen for Danske Skov- og Land­skabsin­ge­ni­ø­rer på pb@elmer-adv.dk.