Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.06.2022

Kommune pålagt at udlevere navn og adresse på elev

Kathrine Frøkjær

Retten i Sønderborg har den 29. marts 2022 pålagt en kommune at videregive navn og adresse på en elev, som i 2020 hoppede op på ryggen af en lærer, der herefter fik smerter. Kommunen havde nægtet at videregive oplysningerne på eleven til Danmarks Lærerforening, idet kommunen vurderede, at der ikke var hjemmel hertil i Databeskyttelsesforordningen (GDPR).


 


Sagen


Da en lærer skulle håndtere en konflikt mellem to elever, hoppede den ene elev pludseligt op på ryggen af læreren, hvilket forårsagede store smerter med en sygemelding til følge. Hændelsen blev anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderede det varige mén til 10 %.


Læreren havde også krav på godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket ikke dækkes af arbejdsskadeordningen. Danmarks Lærerforening kontaktede derfor skolen og anmodede om at få oplyst navn og adresse på den skadevoldende elev, så man kunne kontakte elevens forældre og bede dem til at anmelde hændelsen til deres ansvarsforsikring.


Kommunen, som skolen hører under, nægtede imidlertid at udlevere oplysningerne på eleven. De gjorde gældende, at der ikke var hjemmel til at udlevere oplysningerne. Kommunen nægtede også at kontakte elevens forældre om sagen, så de eventuelt selv kunne anmelde hændelsen til familiens ansvarsforsikring.


Danmarks Lærerforening kontaktede derfor Elmer Advokater med henblik på at fremskaffe oplysningerne via edition.


 


Hvad er edition?


Edition betyder ”udlevering”. Ved en editionsbegæring anmoder man retten om at pålægge en part at udlevere oplysninger eller dokumentation, som er af betydning for ens egen retsstilling.


 


Retten


Elmer Advokater gjorde i editionsbegæringen gældende, at kommunen havde undladt at foretage en konkret hensynsafvejning i sagen i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1. afsnit, litra f). Det blev gjort gældende, at en sådan hensynsafvejning ville være faldet ud til lærerens fordel, hvilket har været tilfældet i tidligere, lignende sager. Vi argumenterede for, at hensynet til lærerens muligheder for at opnå dækning for sine krav vejer tungere end hensynet til beskyttelse af elevens personoplysninger, der ikke kunne betegnes som ”følsomme”, da oplysninger om navn og adresse er af ren objektiv karakter.


Vi argumenterede også for, at kommunen skulle betale sagsomkostninger til Danmarks Lærerforening, da kommunens manglende foretagelse af en konkret hensynsafvejning i første omgang havde nødvendiggjort, at Danmarks Lærerforening søgte advokatbistand til indlevering af editionsbegæringen.


Retten i Sønderborg pålagde kommunen at udlevere oplysningerne med den begrundelse, at elevens navn og adresse må anses for at være af afgørende betydning for, om læreren kan forfølge sit krav. Retten pålagde også kommunen at betale sagsomkostninger til Danmarks Lærerforening.


 


Elmers bemærkninger


Rettens afgørelse illustrerer, at kommunerne ikke blot per automatik kan nægte at videregive personoplysninger med henvisning til GDPR. Der skal foretages en konkret hensynsafvejning i det enkelte tilfælde, og det er ikke omkostningsfrit for kommunerne at undlade dette og vente på, at retten pålægger dem at videregive oplysningerne.


Danmarks Lærerforening oplever i flere tilfælde, at kommuner nægter at udlevere oplysninger, som er af væsentlig betydning for muligheden for at forfølge et krav i en privat erstatningssag. Forhåbentlig kan afgørelsen i nærværende sag kan være med til at få kommunerne til at genoverveje denne praksis.


Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Julie Harder.


Flere nyheder
Om os