Kommunen betaler den krævede godtgørelse i ”Tøndersagen”

Elmer og Part­nere har på vegne den ene af pigerne i den såkaldte ”Tønder­sag” rejst krav om godt­gø­relse for kræn­kelse af pigens ret til beskyt­telse mod umen­ne­ske­lig og nedvær­di­gende behand­ling over for Tønder Kommune.

Kravet er begrun­det med, at Tønder Kommu­nes undla­delse af at gribe ind over for fami­lien på et tidli­gere tids­punkt og forhin­dre yder­li­gere over­greb udgør en selv­stæn­dig kræn­kelse af pigens menneskerettigheder.

Tønder Kommune har efter at have haft lejlig­hed til at gennemgå kravet og grund­la­get herfor betalt den krævede godt­gø­relse på 300.000 kr. til pigen.

”Det er særde­les glæde­ligt, at kommu­nen har behand­let erstat­nings­sa­gen hurtigt og effek­tivt og betalt godt­gø­rel­sen til min klient” udta­ler advo­kat Niko­laj Niel­sen og fort­sæt­ter: ”Uanset at sagen ikke er ført til doms, så udgør udfal­det af denne sag en vigtig milepæl i aner­ken­del­sen af børns ret til beskyt­telse mod over­greb og ikke mindst aner­ken­del­sen af, at denne rettig­hed ikke bør kunne tilsi­de­sæt­tes uden det har konse­kven­ser for kommunen.”

Da Tønder kommune har betalt godt­gø­rel­sen inden sagen blev ført til doms, er spørgs­må­let om, hvil­ket godt­gø­rel­ses­ni­veau de danske domstole vil lægge sig på, fort­sat uafklaret.

Sagen er rejst under medvir­ken af bisid­der­kor­p­set i Børns Vilkår, der har fået bevil­li­get penge under sats­pul­je­mid­lerne til at iværk­sætte et projekt om rådgiv­ning og støtte til børn, der ønsker at rejse krav om kompen­sa­tion for omsorgsvigt.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen,  der er advo­kat for pigen.