Korrekt anvendelse af kapitalfaktor gav skadelidte yderligere erstatning på 218.000 kr.

A der var udsat for en arbejds­skade i 1999, og som i 2000 var tilkendt førtids­pen­sion, fik i første omgang afgjort sit erhverv­sev­ne­tab af Arbejds­ska­desty­rel­sen i april 2001, til mindre end 15 % . Efter anke og flere hjem­vis­nings­af­gø­rel­ser, samt indhen­telse af nye læge­lige vurde­rin­ger fik A i juni 2006 en ny afgø­relse lydende på 45 %. A — der er født i 1943 — skulle såle­des have udbe­talt erstat­nin­gen som et engangs­be­løb, da det var under 50 %. (hvis det havde været på 50% eller derover ville det skulle udbe­ta­les som løbende ydelse med virk­ning fra tids­punk­tet hvor tabet var opstået). Da erstat­nin­gen blev bereg­net med den kapi­tal­fak­tor, der var gældende på det sidste afgø­rel­ses­tids­punkt — i 2006 — ankede vi afgø­rel­sen med — bl.a.- den begrun­delse, at erstat­nin­gen måtte bereg­nes med den kapi­tal­fak­tor, der var gældende 5 år før — i 2001, da den første (forkerte) afgø­relse blev truf­fet. Dette gav Anke­sty­rel­sen os medhold i, hvor­ef­ter Arbejds­ska­desty­rel­sen i en ny afgø­relse 18. decem­ber 2006 forhø­jede engang­ser­stat­nin­gen med 218.000 kr.!!! Forskel­len i belø­bet er så stor, dels fordi der var gået 5 år fra første afgø­relse og dels fordi skade­lidte var født i 1943, hvor­ved kapi­tal­fak­to­rerne er faldet drastisk i denne periode.

Kommen­tar:
Afgø­rel­sen under­stre­ger det vigtige i at være opmærk­som på, om Arbejds­ska­desty­rel­sens afgø­rel­ser om erstat­ning på under 50% er udtryk for ændrin­ger af tidli­gere “fejl­ag­tige” afgø­rel­ser — altså afgø­rel­ser der burde være truf­fet tidli­gere. Særligt hvis skade­lidte er ældre, kan der være tale om bety­de­lige beløb, der som følge af kapi­ta­li­se­ring tillige er skat­te­fri. Det er særligt vigtigt at være opmærk­som på proble­met, fordi vi i talrige tilfælde har konsta­te­ret, at Arbejds­ska­desty­rel­sen ikke af sig selv altid er opmærk­som på dette problem.