Krav på betaling af kompensation for forskudt arbejdstid omfattet af den 5‑årige forældelsesfrist

To lønmod­ta­gere havde i en længere peri­ode arbej­det i et direk­to­rat under Justits­mi­ni­ste­riet. De pågæl­dende var omfat­tet af overenskom­sten med HK, som, ved en henvis­ning til arbejds­tids­reg­lerne for tjene­ste­mænd, inde­holdt en bestem­melse om, at arbejde på forskudt tid medførte frihed, og hvis sådan frihed ikke blev givet, skulle der en gang om året udbe­ta­les over­tids­be­ta­ling for det antal timer, der ikke var givet frihed. Hver­ken lønmod­ta­gerne eller arbejds­gi­ve­ren havde været opmærk­som på eksi­sten­sen af den pågæl­dende bestem­melse, hvor­for der på et tids­punkt bliver rejst krav fra medar­bej­der­nes side, om efter­be­ta­ling for en peri­ode der lå udover 5 år. Direk­to­ra­tet afslog at betale den del af kravet, der var mere end 5 år gammelt under henvis­ning til, at sådanne krav som udgangs­punkt foræl­der efter 5 år og at der ikke, som det var gjort gældende af HK, der førte sagen for lønmod­ta­gerne, forelå ”util­reg­ne­lig uviden­hed”. Spørgs­må­let var såle­des, om sådanne krav alene foræl­des — som gjort gældende af HK — når den mang­lende udbe­ta­ling skyld­tes tvivl om forstå­el­sen af den pågæl­dende regel, eller om foræl­delse også indtræ­der – som gjort gældende af direk­to­ra­tet – når parterne i det hele ikke har været opmærk­som på reglens eksi­stens. HK´s syns­punkt byggede blandt andet på en højeste­rets­dom fra 1989. Østre Lands­ret, der afsagde dom den 14. okto­ber 2005, fandt ikke, at lønmod­ta­gerne havde været i ”util­reg­ne­lig uviden­hed”. Der er endnu ikke taget stil­ling til, om sagen ankes.

 

Nærmere oplys­nin­ger om sagen kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgen­sen, tlf. 33676767, der førte sagen for HK.