Krigsveteraner får ny mulighed for erstatning — Det skal også være lettere i fremtiden

Hjemvendte solda­ters mulig­hed for at få aner­kendt særligt PTSD men mulig­vis også andre psyki­ske lidel­ser bliver nu forbed­ret. Et enigt Folke­ting vedtog tirs­dag den 23. april 2013 en beslut­ning, der bety­der, at kravet om, at sygdom­men skal være opstået senest 6 måne­der efter de trau­ma­ti­ske påvirk­nin­ger lempes. Den bety­der endvi­dere, at der i højere grad kan lægges vægt på senere læge­er­klæ­rin­ger, der beskri­ver, at tegn på psykisk lidelse opstod inden­for de første 6 måne­der. Det bliver med andre ord ikke længere afgø­rende, at solda­ten har søgt læge inden­for de første 6 måne­der. Læs Folke­tings­be­slut­nin­gen her.

De kommende måne­der vil afklare, hvor mange afvi­ste solda­ter, der får glæde af dette. Side­lø­bende arbej­des der på en udred­ning af PTSD, der mulig­vis kan føre til, at den såkaldte ”erhvervs­syg­doms­for­teg­nelse” ændres. Det ved vi mere om i midten af juni måned. Hvis det ikke fuldt løser proble­merne for solda­terne, må Folke­tin­get sand­syn­lig­vis straks efter sommer­fe­rien vedtage en særlov. Der kan såle­des sagtens gå mange måne­der og måske op til ½‑1 år før det er afkla­ret, om solda­ter, der tidli­gere har fået afslag, får deres sag genop­ta­get og tilken­des erstatning.

 

Elmer & Part­ne­res kommentar:
Vi er via Solda­ter­le­ga­tet med i en særlig følge­gruppe i Arbejds­ska­desty­rel­sen. Næste møde er i slut­nin­gen af maj måned. Det er meget vigtigt at sikre, at alle sager om afvi­ste psyki­ske lidel­ser genop­ta­ges, da de nye retnings­linjer netop bety­der, at flere kan få aner­kendt deres lidelse. Det bør såle­des ikke kun være dem, der tidli­gere har anmeldt PTSD. Det skal også gælde dem, der har psyki­ske lidel­ser, der ligger tæt op af PTSD. Det er også vores opfat­telse, at andre psyki­ske lidel­ser end PTSD i langt højere grad bør aner­ken­des. Det er samti­dig vigtigt, at den frem­ti­dige sags­be­hand­ling langt bedre tilret­te­læg­ges, så den tager højde for de helt særlige forhold, der er for solda­ter i krigs­om­rå­der og de psyki­ske lidel­ser, de tager med sig hjem. Det poli­ti­ske ønske om at give bedre erstat­nings­mu­lig­he­der for solda­ter, der får livsva­rige psyki­ske lidel­ser, skal ikke kun gælde tidli­gere afgjorte sager, men i lige så høj grad komme de, der frem­over anmel­der til gavn. Det kan opnås, hvis sags­be­hand­lin­gen forbed­res og den gamle prak­sis skrot­tes. Det medvir­ker Elmer & Part­nere og andre inter­es­sen­ter selv­føl­ge­lig rigtigt gerne med sker.

Det lang­va­rige pres, anlagte rets­sa­ger og saglige argu­men­ter har givet et meget posi­tivt resul­tat. Men det er først, når vi ser, hvor­dan de nye retnings­linjer bliver anvendt, at der for alvor er grund til juble. Ikke alle vil få det posi­tive resul­tat, som de håber på. En del vil opleve, at de får deres skade afvist; nu blot med en anden begrundelse.

Henven­delse om dette emne kan ske til Karsten Høj; kh@elmer-adv.dk eller Birgitte Filten­borg bf@elmer-adv.dk