Kvindelig kosmetikerelev fik 25.000 kr. i godtgørelse for seksuel chikane

Vestre Lands­ret har ved dom den 28. januar 2015 tilkendt en kvin­de­lig kosme­ti­ke­re­lev 25.000 kr. i godt­gø­relse for seksuel chikane. Sagen har tidli­gere være behand­let i Tvistig­hedsnæv­net og Retten i Aalborg, der var nået til samme resultat.

Den seksu­elle chikane blev begået af en mand­lig leder i form af uønskede verbale ytrin­ger samt uønskede berø­rin­ger af elevens balle i forbin­delse med demon­stra­tion af en massa­geø­velse. Retten lagde vægt på, at udta­lel­sen havde en direkte seksuel refe­rence, og at berø­rin­gen skete tæt på elevens skridt 2–3 gange i forbin­delse med en massa­geø­velse, hvor eleven kun var iført trus­ser og tildæk­ket med hånd­klæde. Begge forhold var omfat­tet af lige­be­hand­lings­lo­vens § 1, stk. 6.

Der var under sagen tvist om, hvor­vidt arbejds­gi­ve­ren hæftede for lede­rens hand­lin­ger. Lands­ret­ten har fast­slået, at arbejds­gi­ve­ren hæftede for kravet, idet hand­lin­gerne ikke kunne anses for abnorme hand­lin­ger, som arbejds­gi­ve­ren ikke kunne påregne. Lands­ret­ten udtalte herom:

”Kravet om godt­gø­relse kan rettes mod [AG] som arbejds­gi­ver for [L], der var ansat som leder og uddan­nel­ses­ansvar­lig for [E], som efter sin uddan­nel­ses­af­tale skulle lade behand­lin­ger udføre på egen krop. Der er på denne baggrund ikke grund­lag for at anse [L]’s bemærk­ning og berø­ring som sådanne abnorme hand­lin­ger, hun ikke kunne påregne. Det tiltræ­des derfor, at [L] ved sine hand­lin­ger har pådra­get [AG] ansvar som arbejdsgiver.”

Godt­gø­rel­sen blev givet i henhold til lige­be­hand­lings­lo­vens § 14.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Asger Segel, as@elmer-adv.dk.